SFS 2007:1142 Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

071142.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förundersökningskungörelsen
(1947:948);

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver att det i förundersökningskungörelsen (1947:948)

ska införas en ny paragraf, 14 b §, av följande lydelse.

14 b § Underrättelseskyldighet enligt 27 kap. 31 § rättegångsbalken, 8 §
lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning eller 15

§ lagen

(2007:978) om hemlig rumsavlyssning, ska fullgöras av den åklagare som är
eller har varit förundersökningsledare.

När en underrättelse har underlåtits enligt 27 kap. 33 § andra stycket rätte-

gångsbalken, 8 § lagen om hemlig kameraövervakning eller 15 § lagen om
hemlig rumsavlyssning, ska den åklagare som är eller har varit förundersök-
ningsledare underrätta Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om detta.

Om den åklagare som avses i denna paragraf inte kan fullgöra underrättel-

seskyldigheten enligt första och andra styckena ska denna i stället fullgöras
av en annan åklagare.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:1142

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007