SFS 2007:1143 Förordning om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

071143.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:704) om
internationell rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:704) om internatio-

nell rättslig hjälp i brottmål

dels att rubriken närmast före 3 § ska lyda ⬝Underrättelser till den utländ-

ska myndigheten⬝,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 c §, samt närmast före 5 c § en ny

rubrik av följande lydelse.

Underrättelser till enskilda och till Säkerhets- och integritetsskydds-
nämnden

5 c § Underrättelseskyldighet som avses i 4 kap. 25 § tredje stycket, 27 §
fjärde stycket eller 28 a § fjärde stycket lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål, ska fullgöras av den åklagare som handlägger eller
har handlagt ärendet om rättslig hjälp.

När en underrättelse har underlåtits enligt 4 kap. 25 § tredje stycket lagen

om internationell rättslig hjälp i brottmål på grund av sekretess, ska den
åklagare som handlägger eller har handlagt ärendet om rättslig hjälp under-
rätta Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om detta.

Om den åklagare som avses i denna paragraf inte kan fullgöra underrättel-

seskyldigheten enligt första och andra styckena ska denna i stället fullgöras
av en annan åklagare.

I fråga om underrättelser som avses i 4 kap. 26 § fjärde stycket lagen om

internationell rättslig hjälp i brottmål finns föreskrifter i 14 b § förundersök-
ningskungörelsen (1947:948).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Håkan Friman
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:1143

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007