SFS 2007:1144 Förordning om fullgörande av underrättelseskyldighet enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

071144.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fullgörande av underrättelseskyldighet enligt
lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra
vissa särskilt allvarliga brott;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Underrättelseskyldighet enligt 16 § lagen (2007:979) om åtgärder för att

förhindra vissa särskilt allvarliga brott ska fullgöras av åklagaren.

Har en underrättelse underlåtits enligt 18 § andra stycket lagen om åtgär-

der för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, ska åklagaren underrätta
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om detta.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:1144

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007