SFS 2007:1145 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

071145.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633)

1

dels att i 29�32 och 37 §§ ordet ⬝Registernämnden⬝ ska bytas ut mot

⬝Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden⬝,

dels att 39 § och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

39 §

2

Säkerhetsskyddet ska kontrolleras av

1. Försvarsmakten när det gäller Fortifikationsverket och Försvarshög-

skolan samt de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet utom Kust-
bevakningen, Krisberedskapsmyndigheten, Statens haverikommission, Sta-
tens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar, samt

2. Rikspolisstyrelsen när det gäller Kustbevakningen, Krisberedskaps-

myndigheten, Statens haverikommission, Statens räddningsverk, Styrelsen
för psykologiskt försvar och övriga myndigheter utom Justitiekanslern.

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2008 i fråga om bilagan och

i övrigt den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av 31 § 1999:80.

2 Senaste lydelse 2006:1107.

SFS 2007:1145

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1145

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Bilaga

3

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och
om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Krisberedskapsmyndigheten,
Kronofogdemyndigheten,
Kustbevakningen,
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Statens livsmedelsverk,
Statens pensionsverk,
Statens räddningsverk,
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Statens veterinärmedicinska anstalt,
Statens överklagandenämnd,
Statistiska centralbyrån,
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Sveriges meterologiska och hydrologiska institut,
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
Totalförsvarets forskningsinstitut,
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Verket för näringslivsutveckling,
Vägverket, och
�&klagarmyndigheten.

3 Senaste lydelse 2007:890. �ndringen innebär bl.a. att orden ⬝�verklagandenämnden
för totalförsvaret⬝ har tagits bort ur förteckningen.