SFS 2007:1146 Förordning om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen

071146.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1989:773) med
instruktion för Rikspolisstyrelsen;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1989:773) med instruk-

tion för Rikspolisstyrelsen

1

dels att 1 a och 15 a §§ ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 15 b och 22 §§ ska betecknas 14 a respektive 22 c §,
dels att 15, 16, 19, 25, 26 och 28 §§ samt rubriken närmast före 15 § ska

ha följande lydelse,

dels att den nya 22 c § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 15 b § ska sättas närmast före 14 a §,
dels att det i förordningen ska införas nio nya paragrafer, 21 a�21 f och

22�22 b §§, samt närmast före 21 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Undantag från myndighetsförordningen

15 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på Rikspolisstyrelsen:

2 § om myndighetens ledning,
5 § om delegering, och
9�18 §§ om särskilda bestämmelser för enrådighetsmyndigheter, styrelse-

myndigheter och nämndmyndigheter.

16 § Rikspolisstyrelsen leds av rikspolischefen.

19 § Vid Rikspolisstyrelsen finns en styrelse. Denna består av högst åtta
personer, rikspolischefen medräknad. Vid handläggning av ärenden på Sä-
kerhetspolisens eller Rikskriminalpolisens område ingår också säkerhetspo-
lischefen respektive rikskriminalchefen i styrelsen.

Rikspolischefen är styrelsens ordförande. En av de andra ledamöterna är

vice ordförande, om något annat inte följer av tredje stycket.

Om rikspolischefen har förhinder när styrelsen ska handlägga ett ärende

på Säkerhetspolisens eller Rikskriminalpolisens område, inträder säkerhets-
polischefen respektive rikskriminalchefen som ordförande.

1 Förordningen omtryckt 2002:1051.
Senaste lydelse av 1 a § 2006:1078.

SFS 2007:1146

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1146

Rikspolischefens ansvar och uppgifter

21 a § Rikspolischefen har det ansvar och de uppgifter som anges i 3, 4
och 6�8 §§ myndighetsförordningen (2007:515). Rikspolischefen beslutar
dock inte i ärenden om arbetsfördelningen mellan rikspolischefen och styrel-
sen eller i ärenden som enligt 22 b § ska avgöras av styrelsen.

Rikspolischefens ansvar enligt 4 § 4 myndighetsförordningen ska, utöver

vad som följer av den bestämmelsen, avse även polismyndigheterna och Sta-
tens kriminaltekniska laboratorium.

21 b § Rikspolischefen beslutar även i andra ärenden än sådana som avses
i 3 eller 4 § myndighetsförordningen (2007:515) och som inte ska avgöras
av styrelsen eller av personalansvarsnämnden. Andra ärenden än sådana som
avses i 3 eller 4 § myndighetsförordningen eller som ska avgöras av styrel-
sen eller av personalansvarsnämnden får avgöras av någon annan tjänste-
man.

21 c § Rikspolischefen får överlåta till chefsjuristen vid Rikspolisstyrelsen
att besluta sådana föreskrifter som inte har principiell karaktär eller större
betydelse eller som ska beslutas av styrelsen. På Säkerhetspolisens område
får sådan beslutanderätt överlåtas till säkerhetspolischefen.

21 d § Rikspolischefen ansvarar för myndighetens arbetsgivarpolitik en-
ligt 8 § myndighetsförordningen (2007:515) och företräder myndigheten
som arbetsgivare.

21 e § Rikspolischefen ska hålla styrelsen informerad om verksamheten.

21 f § Innan rikspolischefen avgör viktigare ärenden, ska styrelsen ges till-
fälle att yttra sig.

Om ett ärende är så brådskande att ett yttrande inte hinner inhämtas, får

rikspolischefen ändå avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

22 § Styrelsen ska pröva om myndighetens verksamhet bedrivs effektivt
och i överensstämmelse med syftet med verksamheten.

22 a § Styrelsen ska biträda rikspolischefen och föreslå honom eller henne
de åtgärder som styrelsen finner motiverade.

22 b § Styrelsen ska besluta om

1. myndighetens årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag,
2. åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och den

redovisning som myndigheten ska lämna till regeringen enligt 28 § myndig-
hetsförordningen (2007:515),

3. riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen samt åtgärder med an-

ledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 §
internrevisionsförordningen (2006:1228), och

4. sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller lands-

ting.

background image

3

SFS 2007:1146

22 c § Styrelsen ska nära följa verksamheten vid Säkerhetspolisen, särskilt
med avseende på tillämpningen av de riktlinjer för verksamheten som reger-
ingen meddelar. Styrelsen ska en gång om året och därutöver när det behövs
lämna regeringen de synpunkter och förslag som granskningen föranleder.

25 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Rikspo-
lisstyrelsen. Personalföreträdare får även den vara som är anställd i den lo-
kala polisorganisationen eller vid Statens kriminaltekniska laboratorium.

Den som har utsetts att vara personalföreträdare får medverka i den perso-

nalansvarsnämnd som anges i 26 § också när nämnden behandlar frågor som
rör anställda vid Statens kriminaltekniska laboratorium eller vid den lokala
polisorganisationen.

Personalföreträdarna har rätt att närvara och yttra sig vid all handläggning

i styrelsen.

26 § Vid Rikspolisstyrelsen ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Nämnden prövar frågor som anges i 25 § första stycket myndighetsförord-
ningen (2007:515) för anställda vid Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltek-
niska laboratorium och den lokala polisorganisationen. Nämnden prövar
även sådana överklaganden som avses i 6�8 §§ polisutbildningsförord-
ningen (1999:740).

Nämnden består av rikspolischefen, personalföreträdarna, chefsjuristen

vid Rikspolisstyrelsen och de två företrädare för Polisen som rikspolischefen
bestämmer samt två särskilt förordnade ledamöter. För företrädarna för Poli-
sen kan ersättare utses. Vid prövning av ärenden som gäller anställda vid Sä-
kerhetspolisen eller Rikskriminalpolisen ingår också säkerhetspolischefen
respektive rikskriminalchefen i nämnden.

Rikspolischefen är ordförande och bestämmer vem som ska vara vice ord-

förande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är

närvarande.

28 § Utöver vad som följer av 20 § myndighetsförordningen (2007:515)
får beslut som innebär ledning av polisverksamhet fattas utan föredragning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007