SFS 2007:1147 Förordning om ändring i förordningen (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen

071147.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1050) med
instruktion för Säkerhetspolisen;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:1050) med instruk-

tion för Säkerhetspolisen

dels att 4 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 16 a §, och närmast

före 16 a § en ny rubrik av följande lydelse.

4 §

1 Säkerhetspolisen ska tillhandahålla Säkerhets- och integritetsskydds-

nämnden det stöd som anges i 13 § förordningen (2007:1141) med instruk-
tion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

7 §

2 Säkerhetspolisen leds av säkerhetspolischefen. Vid Säkerhetspolisen

finns en biträdande säkerhetspolischef som är säkerhetspolischefens ställfö-
reträdare.

Säkerhetspolischefen ansvarar med de inskränkningar som följer av tredje

stycket för den löpande verksamheten vid Säkerhetspolisen och för de upp-
gifter där som framgår av 21 a § första stycket förordningen (1989:773) med
instruktion för Rikspolisstyrelsen, förutom vad avser föreskrifter, samt av
21 b och 21 d�21 f §§ samma förordning.

Frågor på Säkerhetspolisens område som på ett väsentligt sätt påverkar

andra delar av polisväsendet avgörs av rikspolischefen. Rikspolischefen får
också i övrigt besluta i ett ärende, om det finns särskilda skäl.

Säkerhetspolischefen ska hålla rikspolischefen informerad om verksam-

heten.

Undantag från kravet på ärendeförteckning

16 a § Bestämmelsen i 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om ären-
deförteckning ska inte tillämpas på Säkerhetspolisen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

1 Senaste lydelse 2006:1079.

2 Senaste lydelse 2004:139.

SFS 2007:1147

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1147

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)