SFS 2007:1148 Förordning om ändring i förordningen (1978:677) med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium

071148.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1978:677) med
instruktion för Statens kriminaltekniska
laboratorium;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1978:677) med instruk-

tion för Statens kriminaltekniska laboratorium

1

dels att 1 och 8 §§ samt rubriken närmast före 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 6 a�6 c §§, av

följande lydelse.

Undantag från myndighetsförordningen

1 §

2 Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på Statens kriminaltekniska laboratorium:

2 § om myndighetens ledning,
3 och 4 §§ om ledningens ansvar,
5 § om delegering,
9�18 §§ om särskilda bestämmelser för enrådighetsmyndigheter, styrelse-

myndigheter och nämndmyndigheter,

19 § om kostnadsmässiga konsekvenser,
20 och 21 §§ om ärendenas handläggning såvitt gäller beslut i ärenden

som inte rör laboratoriets administration,

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,
28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse,

och

29 § om ärendeförteckning.

6 a § Chefen för laboratoriet ansvarar för laboratoriets verksamhet. Han
eller hon ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande
rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska
unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att la-
boratoriet hushållar väl med statens medel.

6 b § Chefen för laboratoriet är skyldig att vid laboratoriet genomföra den
interna styrning och kontroll som Rikspolisstyrelsen ansvarar för enligt för-
ordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen.

1 Förordningen omtryckt 1995:124.

2 Senaste lydelse 1996:422.

SFS 2007:1148

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1148

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

6 c § Chefen för laboratoriet ansvarar för laboratoriets arbetsgivarpolitik
enligt 8 § myndighetsförordningen (2007:515) och företräder laboratoriet
som arbetsgivare.

8 §

3 Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen prövar frågor som

anges i 25 § första stycket myndighetsförordningen (2007:515) för anställda
vid laboratoriet. Uppkommer en sådan fråga, ska den omedelbart anmälas
till personalansvarsnämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 1996:422.