SFS 2007:1149 Förordning om ändring i polisförordningen (1998:1558)

071149.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i polisförordningen (1998:1558);

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om polisförordningen (1998:1558)
dels att 7 kap. ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 7 §, 2 kap. 8 § och 3 kap. 1 § samt rubriken närmast före

1 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen närmast efter rubriken Länspolismästarens och

andra anställdas uppgifter ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 5 a�5 c §§,
av följande lydelse.

1 kap.

Undantag från myndighetsförordningen

7 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på polismyndigheterna:

2 § om myndighetens ledning,
3 och 4 §§ om ledningens ansvar,
5 § om delegering,
9�18 §§ om särskilda bestämmelser för enrådighetsmyndigheter, styrelse-

myndigheter och nämndmyndigheter,

20 § om ärendenas handläggning,
27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,
28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse,

och

29 § om ärendeförteckning.

2 kap.

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på polissty-
relserna och på polisnämnderna.

Personalföreträdarna har rätt att yttra sig vid all handläggning i styrelserna

eller nämnderna.

3 kap.

1 § Polisstyrelsen ska särskilt se till

1. att polisarbetet bedrivs i överensstämmelse med de prioriteringar och

riktlinjer som riksdagen och regeringen har lagt fast för polisverksamheten,

SFS 2007:1149

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1149

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

2. att polisarbetet bedrivs effektivt och uppfyller rättssäkerhetens krav,

och

3. att förvaltningen fungerar väl.
Polisstyrelsen ska se till att verksamheten är organiserad på ett ändamåls-

enligt sätt och att den samordnas med verksamheten vid andra polismyndig-
heter.

Styrelsen ska biträda länspolismästaren och föreslå honom eller henne de

åtgärder som styrelsen finner motiverade.

5 a § Länspolismästaren ansvarar för polismyndighetens verksamhet. Han
eller hon ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande
rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska
unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att po-
lismyndigheten hushållar väl med statens medel.

Länspolismästaren ska hålla styrelsen informerad om verksamheten.

5 b § Länspolismästaren är skyldig att vid polismyndigheten genomföra
den interna styrning och kontroll som Rikspolisstyrelsen ansvarar för enligt
förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen.

5 c § Länspolismästaren ansvarar för polismyndighetens arbetsgivarpolitik
enligt 8 § myndighetsförordningen (2007:515) och företräder myndigheten
som arbetsgivare.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. �ldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som
har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)