SFS 2007:1150 Lag om tillsyn över hundar och katter

071150.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om tillsyn över hundar och katter;

utfärdad den 29 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Inledande bestämmelse

1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett så-
dant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs
för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Särskilda bestämmelser om tillsyn över hundar finns i rennäringslagen

(1971:437).

Märkning och registrering av hundar

2 § En hundägare skall låta märka sin hund så att den kan identifieras.
Märkningen skall vara bestående.

3 § Statens jordbruksverk skall föra ett för landet centralt register över
hundägare (hundregistret). Hundägaren skall låta registrera sitt ägarskap i re-
gistret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. skyldighet för hundägaren att betala en avgift för registreringen och för

utrustning för att läsa av märkningen,

2. beräkningen av avgiften.

4 § Bestämmelserna i 2 och 3 §§ gäller hundar som stadigvarande finns i
Sverige.

5 § Hundregistret får användas för att fastställa vem som äger en hund.

Tullverket, Jordbruksverket, länsstyrelser, polismyndigheter och de kom-

munala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet
skall ha direktåtkomst till registret.

1 Prop. 2006/07:126, bet. 2007/08:MJU5, rskr. 2007/08:36.

2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-
formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT
L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

SFS 2007:1150

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1150

6 § Jordbruksverket är personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen
(1998:204) för hundregistret. Regeringen eller, efter regeringens bemyndi-
gande, Jordbruksverket får besluta att överlåta driften av registret till en an-
nan myndighet eller till en organisation.

7 § För behandling av personuppgifter gäller, utöver vad som sägs i 5 och
6 §§, personuppgiftslagen (1998:204). Bestämmelserna i personuppgiftsla-
gen om rättelse och skadestånd gäller även vid behandling av personuppgif-
ter som utförs enligt denna lag.

Förelägganden och förbud

8 § Om någon brister i tillsynen över eller skötseln av en hund, får polis-
myndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs för att före-
bygga skada eller avsevärd olägenhet.

Såväl förelägganden som förbud får förenas med vite.

9 § Polismyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att
bestämmelserna om märkning och registrering av en hund i denna lag skall
följas.

Förelägganden enligt första stycket får förenas med vite.

10 § Den som är under femton år får inte meddelas förelägganden eller
förbud enligt 8 eller 9 §.

Omhändertagande av hundar m.m.

11 § För att hindra att en hund orsakar skada eller avsevärd olägenhet får
polismyndigheten, om inte andra, mindre ingripande åtgärder anses tillräck-
liga, besluta att den skall omhändertas.

12 § Om en hund har omhändertagits med stöd av 11 §, får ägaren eller
innehavaren inte förfoga över hunden utan tillstånd av polismyndigheten.
Polismyndigheten får, efter utredning, besluta att hunden skall säljas, skän-
kas bort eller, om hunden utgör en fara för människor eller djur eller om det
annars finns särskilda skäl, avlivas.

13 § Om det inte längre finns skäl för omhändertagandet, skall polismyn-
digheten besluta att detta genast skall upphöra.

14 § Anträffas en hund lös på område där lantbruksdjur finns, får hunden,
om den inte låter sig infångas och om det är nödvändigt för att förhindra
skada på lantbruksdjur, dödas av den som äger eller vårdar lantbruksdjuren.

Den som dödat en hund är skyldig att snarast möjligt anmäla detta till po-

lismyndigheten.

background image

3

SFS 2007:1150

Hundförbud

15 § Polismyndigheten får meddela förbud att ha hand om hund (hundför-
bud) för den som allvarligt brister eller tidigare har brustit i tillsynen över en
hund.

Vid bedömningen av om ett hundförbud bör meddelas skall särskilt beak-

tas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott där han eller hon
har använt hund som vapen eller vid upprepade tillfällen har varit föremål
för föreläggande eller förbud enligt 8 § eller har haft hand om hund som har
omhändertagits enligt 11 §.

Hundförbud skall inte meddelas om det är uppenbart att de omständighe-

ter som gett upphov till att ett hundförbud övervägs inte kommer att uppre-
pas.

Hundförbudet får avse viss tid eller gälla tills vidare.
Den som är under femton år får inte meddelas hundförbud.

Tillsyn över och omhändertagande av hundar i marker där det
finns vilt

16 § Under tiden den 1 mars�20 augusti skall hundar hållas under sådan
tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under
den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras
från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter som avviker från första stycket. Om det behövs till skydd för vil-
tet får sådana föreskrifter innebära att en hund skall hållas kopplad.

17 § Om en hund springer lös i ett område där det finns vilt, får jakträttsha-
varen eller någon som företräder honom eller henne ta hand om hunden. När
detta har skett skall hundens ägare eller innehavare snarast underrättas. Om
denne inte är känd skall i stället polismyndigheten underrättas. Om jakträtts-
havaren eller den som företräder honom eller henne inte vill ta hand om hun-
den, skall i stället polismyndigheten omhänderta hunden.

Kan inte hunden tas om hand, får polismyndigheten avliva hunden, om

detta är angeläget från viltvårdssynpunkt och försvarligt även med hänsyn
till omständigheterna i övrigt.

18 § Har inte ägaren eller innehavaren, efter det att kostnader betalats en-
ligt 20 §, återtagit hunden inom fem dagar efter det att han eller hon under-
rättades om omhändertagandet eller, om ägaren eller innehavaren inte är
känd, inom tio dagar efter det att polismyndigheten underrättades, får jakt-
rättshavaren behålla hunden eller polismyndigheten, efter utredning, besluta
att sälja, skänka bort eller, om hunden utgör en fara för människor eller djur
eller om det annars finns särskilda skäl, avliva hunden.

Ersättning för skador orsakade av hundar

19 § En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller
innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller inne-

background image

4

SFS 2007:1150

havaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den
som vållat skadan.

Första stycket gäller inte för skador som orsakas av en tjänstehund när en

polisman eller vaktpost eller annan person som vid försvarsmakten tjänstgör
för bevakning eller för att upprätthålla ordning använder hund i tjänsten, om
den skadelidande har betett sig på ett sådant sätt att det har varit motiverat att
ingripa mot honom eller henne.

Kostnader för omhändertagande av hundar

20 § �garen eller innehavaren av en hund som har omhändertagits med
stöd av 11 eller 17 § skall betala de kostnader som omhändertagandet med-
fört. Kostnaderna får förskotteras av allmänna medel.

Om det finns särskilda skäl, får polismyndigheten i enskilda fall medge

undantag från skyldigheten att betala kostnaderna. I sådana fall skall kostna-
derna slutligt betalas av polismyndigheten.

Om polismyndigheten har beslutat att en hund som omhändertagits skall

säljas, får polismyndigheten ta ut ersättning ur köpeskillingen för kostna-
derna för omhändertagandet och försäljningen. Om det efter det att polis-
myndigheten har fått täckning för sina kostnader återstår pengar från köpe-
skillingen tillfaller dessa ägaren.

�vergivna eller förvildade katter

21 § En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får av-
livas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbe-
byggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten.

Straffansvar

22 § Den som bryter mot ett hundförbud döms för överträdelse av hund-
förbud till böter eller fängelse i högst ett år.

23 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. inte följer ett föreläggande eller bryter mot ett förbud som har medde-

lats med stöd av 8 § första stycket,

2. inte gör anmälan enligt 14 § andra stycket eller
3. bryter mot 21 § andra meningen.
Den som uppsåtligen inte lämnar underrättelse enligt 17 § första stycket

döms till penningböter.

Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud får inte

dömas till ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas av föreläg-
gandet eller förbudet.

24 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter
mot 16 § första stycket eller en föreskrift som har meddelats med stöd av
16 § andra stycket.

background image

5

SFS 2007:1150

�verklagande m.m.

25 § Beslut enligt 8 och 15 §§ skall delges den mot vilken beslutet avses
gälla. Vid delgivningen tillämpas delgivningslagen (1970:428) med undan-
tag för bestämmelserna i 12 § om delgivning genom att handling lämnas till
annan än den sökte och 15 § om kungörelsedelgivning.

26 § Polismyndighetens beslut enligt denna lag och beslut om registrering
av hund som meddelas av Jordbruksverket eller av den som ansvarar för
driften av registret får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Bestämmelserna i 22�28 och 30 §§ förvaltningslagen (1986:223) skall

tillämpas, om det överklagade beslutet har meddelats av en organisation.

Jordbruksverket för det allmännas talan hos förvaltningsdomstol, om det

överklagade beslutet har meddelats av en organisation.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

27 § Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat beslu-
tas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008, då lagen (1943:459) om till-

syn över hundar och katter samt lagen (2000:537) om märkning och registre-
ring av hundar skall upphöra att gälla.

2. Märkningsbestämmelserna gäller inte hundar födda före den 1 januari

1993.

3. Förelägganden, beslut om omhändertagande av hund och andra beslut

om skyldigheter för enskilda som har meddelats med stöd av äldre föreskrif-
ter skall anses beslutade enligt denna lag.

4. Ett beslut som har meddelats före den 1 januari 2008 överklagas enligt

äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ESKIL ERLANDSSON
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007