SFS 2007:1151 Förordning om ändring i förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter

071151.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:928) om bygde-
och fiskeavgifter;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (1998:928) om bygde- och

fiskeavgifter ska ha följande lydelse.

11 §

1 I 23 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

Länsstyrelsens och Sametingets beslut enligt 9 § får inte överklagas.
Fiskeriverkets beslut i ärenden om forsknings- och utvecklingsbidrag en-

ligt 10 § andra stycket får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1363.

SFS 2007:1151

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007