SFS 2007:1152 Förordning med instruktion för Oljekrisnämnden

071152.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Oljekrisnämnden;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Bestämmelser om oljekrisnämndens uppgifter finns i oljekrislagen
(1975:197) och ransoneringslagen (1978:268).

2 § Inom sitt verksamhetsområde ska nämnden skaffa sig kännedom om
förhållanden av betydelse och med uppmärksamhet följa utvecklingen.

Nämnden ska hos regeringen föreslå de författningsändringar eller andra

åtgärder som behövs eller i övrigt är lämpliga.

3 § Nämnden ska inom ramen för sin verksamhet på begäran ge andra
myndigheter upplysningar och hjälp.

Ledning

4 § Myndigheten leds av en nämnd.

5 § Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i 8 § oljekrislagen
(1975:197).

Organisation

6 § Hos nämnden finns en sekreterare.

Anställningar och uppdrag

7 § Bestämmelser om förordnande av nämndens ledamöter och ersättare
finns i 9 § oljekrislagen (1975:197).

Beslutförhet och omröstning

8 § Bestämmelserna om beslutförhet och omröstning i 12 § oljekrislagen
(1975:197) ska tillämpas, om inte något annat följer av 20 § anställningsför-
ordningen (1994:373).

SFS 2007:1152

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1152

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

9 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till
ordföranden eller sekreteraren att avgöra andra ärenden än ärenden enligt ol-
jekrislagen (1975:197) eller ransoneringslagen (1978:268).

�rendenas handläggning

10 § �renden enligt oljekrislagen (1975:197) eller ransoneringslagen
(1978:268) avgörs efter muntlig förhandling eller föredragning. Andra ären-
den avgörs efter föredragning.

11 § Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokoll vid muntlig
förhandling ska innehålla uppgifter om nämndens sammansättning och
parterna samt en kort redogörelse för förhandlingens gång och för den utred-
ning som förebringas vid förhandlingen. I protokollet ska också antecknas
vad som förekommer vid förhandlingen i fråga om yrkanden, medgivanden,
bestridanden, invändningar, vitsordanden och utsagor av sakkunniga.

Protokoll vid muntlig förhandling förs och undertecknas av sekreteraren.

Protokoll vid föredragning förs och undertecknas av föredraganden. Proto-
kollförare kan också vara någon annan som ordföranden förordnar. När pro-
tokollet är uppsatt gör ordföranden anteckning om detta på protokollet.

I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna i första och andra styckena

om protokoll vid muntlig förhandling i tillämpliga delar.

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

4 § 3 och 4 om verksamhetsplan och intern styrning och kontroll,
7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,
14�16 §§ om nämndens sammansättning och beslutförhet,
20 § om föredragning,
22 § om hur nämndens ledamöter utses,
23 § första stycket om hur myndighetschef och överdirektör anställs,
27�29 §§ om bl.a. myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:519) med instruktion för Oljekrisnämnden ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)