SFS 2007:1153 Förordning med instruktion för Statens energimyndighet

071153.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens energimyndighet;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens energimyndighet är förvaltningsmyndighet för frågor om an-
vändning och tillförsel av energi.

Myndigheten ska verka för att på kort och lång sikt trygga tillgången på el

och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Myndighe-
ten ska vidare inom sitt verksamhetsområde verka för en effektiv och hållbar
energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning, båda med en
låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat. Myndigheten ska bidra till
omställningen till ett ekologiskt uthålligt energisystem.

Myndigheten har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för miljöfrågor med an-

knytning till myndighetens verksamhetsområde. Myndigheten ska inom ra-
men för detta ansvar vara samordnande, stödjande och pådrivande i förhål-
lande till övriga berörda parter.

2 § Statens energimyndighet ska

1. verka för rationell tillförsel, omvandling, distribution och användning

av energi,

2. samordna arbetet med omställningen av energisystemet,
3. inom sitt verksamhetsområde främja forskning, utveckling, demonstra-

tion, innovation, affärsutveckling och kommersialisering, marknadsintro-
duktion av ny teknik och nya tjänster samt nyttiggörande av resultat från så-
dan verksamhet,

4. vara tillsynsmyndighet för naturgasförsörjning enligt 8 a kap. naturgas-

lagen (2005:403),

5. utarbeta underlag för utvärdering och omprövning av de samlade ener-

gipolitiska programmen,

6. bevaka energimarknadernas och energisystemets utveckling och sär-

skilt energiomvandlingens och energianvändningens inverkan på och bety-
delse för miljö och klimat samt näringslivets konkurrenskraft och den eko-
nomiska tillväxten,

7. följa den internationella utvecklingen inom verksamhetsområdet och

främja svenskt deltagande i internationellt samarbete,

8. ansvara för officiell statistik i enlighet med vad som anges i förord-

ningen (2001:100) om den officiella statistiken,

SFS 2007:1153

Utkom från trycket
den 7 december 2007

5 SFS 2007:1110�1168

background image

2

SFS 2007:1153

9. bevaka att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2422/

2001 av den 6 november 2001 om ett gemenskapsprogram för energieffekti-
vitetsmärkning av kontorsutrustning

1 följs,

10. för Sveriges räkning, som nationell expertmyndighet för de projektba-

serade mekanismerna gemensamt genomförande och ren utveckling, ansvara
för att formellt godkänna klimatprojekt i enlighet med beslut 16/CP.7 och
17/CP.7 under Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring,

11. verka för en ökad användning av förnybara energikällor, särskilt vind-

kraft, vid produktion av el,

12. inom sin verksamhet för en effektiv energianvändning, beakta beho-

ven av funktionalitet, hanterbarhet och andra konsumentaspekter vid utform-
ning av märkning och tekniska standarder samt vid provning av energian-
vändande utrustning, och

13. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet.

3 § Myndigheten ska fullgöra Sveriges uppgiftsskyldighet enligt dels kapi-
tel V i avtalet om ett internationellt energiprogram (IEP) som underteckna-
des i Paris den 18 november 1974 (S� 1975:50), dels rådets direktiv 68/414/
EEG av den 20 december 1968 om en skyldighet för medlemsstaterna att
inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter

2, ändrat genom

rådets direktiv 98/93/EG

3.

Myndigheten ska planera, samordna, och i den utsträckning som reger-

ingen föreskriver, genomföra ransoneringar och andra regleringar som gäller
användning av energi. I frågor om planering och samordning ska myndighe-
ten samråda med Krisberedskapsmyndigheten.

4 § Statens energimyndighet är kontoföringsmyndighet enligt lagen
(2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Myndigheten har till uppgift att,
tillsammans med Naturvårdsverket, löpande informera verksamhetsutövare
och allmänheten om handelssystemet.

5 § Statens energimyndighet får inom sitt verksamhetsområde utföra upp-
drag åt andra. För uppdrag åt andra än regeringen ska ersättning tas ut.

Ersättningen fastställs efter grunder som bestäms av myndigheten.

Ledning

6 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta
ledamöter.

1 EGT L 332, 15.12.2001, s. 1 (Celex 32001R2422).

2 EGT L 308, 23.12.1968, s. 14 (Celex 31968L0414).

3 EGT L 358, 31.12.1998, s. 100 (Celex 31998L0093).

background image

3

SFS 2007:1153

Särskilda organ

8 § Vid Statens energimyndighet ska det finnas ett råd (programråd) i den
verksamhet som följer av att myndigheten är tillsynsmyndighet enligt lagen
(2004:1196) om program för energieffektivisering.

Programrådet har till uppgift att främja ett effektivt genomförande av pro-

gram för energieffektivisering. Rådet ska

1. ges möjlighet att yttra sig i ärenden om föreskrifter som myndigheten

utfärdar som tillsynsmyndighet enligt lagen om program för energieffektivi-
sering,

2. verka för fördjupad samverkan med berörda företag och myndigheter

om programmets utveckling, och

3. ges möjlighet att yttra sig över energimyndighetens årliga rapportering

av programmet till regeringen.

9 § Programrådet består av en ordförande och tio andra ledamöter. Myn-
dighetens chef ska vara ordförande i programrådet. Ledamöterna utses av
Statens energimyndighet.

10 § Vid Statens energimyndighet ska det finnas ett råd för internationella
klimatprojekt. Rådet ska bereda Energimyndighetens ärenden om godkän-
nande av deltagande i sådana projektverksamheter som regleras i förord-
ningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter och lämna förslag till be-
slut, om

1. projektverksamheten avser byggande av vattenkraftverk med en pro-

duktionskapacitet som överstiger 20 megawatt,

2. Energimyndigheten är ensam investerare i projektverksamheten,
3. projektverksamheten avser gemensamt genomförande i Sverige, eller
4. sökanden har begärt det.
Energimyndigheten får även i andra fall ge rådet tillfälle att yttra sig i en

fråga om godkännande av deltagande i en projektverksamhet.

11 § Rådet för internationella klimatprojekt består av en representant för
var och en av myndigheterna Statens energimyndighet, Naturvårdsverket,
Verket för näringslivsutveckling och Styrelsen för internationellt utveck-
lingssamarbete. Regeringen utser ledamöter och suppleanter för en bestämd
tid. Energimyndighetens representant är rådets ordförande.

Rådet är beslutfört när representanter för samtliga berörda myndigheter är

närvarande.

Beslutande organ

12 § Vid Statens energimyndighet ska det finnas en beslutande nämnd,
Energiutvecklingsnämnden. Nämnden har till uppgift att inom myndighe-
tens verksamhetsområde

1. verka för fördjupad samverkan med näringslivet om forskning, utveck-

ling och demonstration och

2. besluta om stöd till forskning, utveckling och demonstration enligt för-

ordningen (1998:222) om statligt stöd till energiforskning, förordningen
(1998:653) om statligt stöd till energiteknik och förordningen (1998:654)
om energiteknikbidrag.

background image

4

SFS 2007:1153

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

13 § Energiutvecklingsnämnden består av myndighetens chef och tio
andra ledamöter. Myndighetens chef är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fem andra ledamöter är

närvarande.

Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlåta åt myndig-

hetens chef, eller åt den tjänsteman denne sätter i sitt ställe, att avgöra ären-
den eller grupper av ärenden.

14 § Energiutvecklingsnämndens ärenden avgörs efter föredragning.

�renden som avgörs enligt 13 § tredje stycket behöver dock inte föredras.

15 § Energiutvecklingsnämnden ansvarar för sina beslut. Energiutveck-
lingsnämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

16 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Energiutveck-
lingsnämnden tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt
för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den re-
dovisas på ett tillförlitligt sätt.

Rapportering

17 § Statens energimyndighet skall i fråga om sitt miljömålsarbete enligt
2 § 13 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och
samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.

Anställningar och uppdrag

18 § Generaldirektören är myndighetschef.

19 § Andra ledamöter i Energiutvecklingsnämnden än myndighetens chef
utses av regeringen för en bestämd tid.

Personalansvarsnämnd

20 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

21 § Statens energimyndighet ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)