SFS 2007:1154 Förordning med instruktion för Glesbygdsverket

071154.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Glesbygdsverket;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Uppgifter

1 §

Glesbygdsverket har till uppgift att genom påverkan på olika samhälls-

sektorer verka för goda levnadsförhållanden och utvecklingsmöjligheter för
glesbygds- och landsbygdsbefolkningen i olika delar av landet med tyngd-
punkten i skogslänens inre delar samt i skärgårdsområdena.

2 §

Glesbygdsverket ska särskilt

1. verka för sektorssamordning av centrala myndigheter och statliga bo-

lag, främst inom områdena arbete, utbildning, service och kommunikationer,

2. bedriva analys- och utredningsverksamhet samt genomföra central upp-

följning och utvärdering av glesbygdsinsatser,

3. förmedla kunskap till främst länsstyrelser, i förekommande fall samver-

kansorgan och regionala självstyrelseorgan, samt andra organ som har bety-
delse för gles- och landsbygdens utveckling, och

4. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att i sin

analys- och utredningsverksamhet belysa och analysera kvinnors och mäns
villkor.

Ledning

3 §

Glesbygdsverket leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

4 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

5 §

Vid Glesbygdsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

1 Jfr prop. 1989/90:76, bet. 1989/90:AU13, rskr. 1989/90:346.

SFS 2007:1154

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1154

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Tillämpligheten av viss förordning

6 §

Glesbygdsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

�vriga bestämmelser

7 §

Bestämmelserna i 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om över-

lämnande av en årlig förteckning över vissa ärenden ska inte tillämpas på
Glesbygdsverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1990:1008) med instruktion för Glesbygdsverket ska upphöra att gälla. Den
upphävda förordningen gäller fortfarande för ärenden inom ramen för för-
valtningen av EG:s strukturfonder som avser programperioden 2000�2006.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)