SFS 2007:1155 Förordning med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

071155.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Verket för
näringslivsutveckling;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Verket för näringslivsutveckling har till uppgift att stärka näringslivets

förutsättningar och främja hållbar regional tillväxt. Myndigheten ska dels
verka för förbättrade förutsättningar för nyetablering av företag samt ökad
tillväxt och livskraft i befintliga företag, dels särskilt främja näringslivets ut-
veckling i de stödområden som anges i förordningen (1999:1382) om stöd-
områden för vissa regionala företagsstöd och i övrigt verka för stärkt lokal
och regional utvecklingskraft i alla delar av landet.

Inom sitt verksamhetsområde ska myndigheten
1. vara rådgivande organ åt regeringen,
2. följa den internationella utvecklingen,
3. främja svenskt deltagande i internationellt samarbete,
4. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet, och
5. främja integration och jämställdhet.

2 §

De insatser som Verket för näringslivsutveckling gör ska utgå från fö-

retagens och företagarnas behov. Insatserna ska utformas utifrån olika mål-
gruppers behov, varvid särskild hänsyn ska tas till behoven hos kvinnor och
utrikes födda, och med beaktande av de krav som ställs på verksamheten när
det gäller hållbar utveckling.

Myndigheten ska utveckla sin beställarroll genom att utnyttja andra aktö-

rers kompetens. Myndigheten bör eftersträva att dess insatser är väl avgrän-
sade i tid och omfattning och bör kontinuerligt följa upp och ompröva sin
verksamhet.

Programverksamhet m.m.

3 §

Verket för näringslivsutveckling ska

1. utforma och stödja insatser för företagsutveckling och entreprenörskap

i alla delar av landet,

2. ta initiativ till och samordna nätverk och mötesplatser där kunskapsut-

byte för företag och hållbar regional tillväxt kan ske, och

3. tillhandahålla ett projekt- och stödärendehanteringssystem.

SFS 2007:1155

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1155

4 §

Verket för näringslivsutveckling ska

1. medverka i genomförandet av den nationella strategin för regional kon-

kurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007�2013,

2. delta i arbetet med de regionala tillväxtprogrammen och samverka med

företrädare för den centrala och regionala nivån, och

3. stödja och bidra till utveckling av tillväxtprogramsprocessen.

5 §

Verket för näringslivsutveckling ska

1. genom särskilda insatser främja sysselsättningen och näringslivets ut-

veckling i de stödområden som anges i förordningen (1999:1382) om stöd-
områden för vissa regionala företagsstöd, och

2. stödja länsstyrelserna, samverkansorganen och de regionala självstyrel-

seorganen i deras strategi- och programarbete och projektverksamhet.

6 §

Verket för näringslivsutveckling ska

1. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den

officiella statistiken samt för analys avseende turism,

2. främja kunskaps- och kvalitetsutveckling avseende turism, och
3. utveckla samverkan mellan staten, regionala organ, kommuner och tu-

ristnäringen för att stärka turistnäringens utveckling.

7 §

Verket för näringslivsutveckling ska, mot ersättning, utföra kansligö-

romål åt Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism.

Information och vägledning

8 §

Verket för näringslivsutveckling ska

1. på ett enkelt och samordnat sätt erbjuda myndighetsinformation som är

relevant för företagen,

2. erbjuda information och vägledning för blivande och redan etablerade

företag och företagare,

3. svara för information till företag när det gäller de regionala företags-

stöden samt i övrigt ge vägledning och lämna upplysningar om förutsätt-
ningarna för näringslivet i olika delar av landet,

4. informera om EG:s statsstödsregler på lokal, regional och nationell

nivå, och

5. vara huvudansvarig för delprogrammet Entreprenörskap och innova-

tion inom ramen för Europeiska unionens ramprogram för konkurrenskraft
och innovation och samordna det svenska nätverket till stöd för små och
medelstora företag inom programmet.

Regelförbättring

9 §

Verket för näringslivsutveckling ska

1. ta emot de rapporter som anges i 4 § förordningen (1998:1820) om sär-

skild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor och se-
nast den 1 juli varje år till regeringen ge in ett underlag baserat på rappor-
terna, som kan ligga till grund för regeringens årliga skrivelse om regelför-
bättring,

background image

3

SFS 2007:1155

2. vara en resurs för andra myndigheter i deras arbete med de konsekvens-

analyser som avses i förordningen om särskild konsekvensanalys av reglers
effekter för små företags villkor,

3. utveckla, underhålla och tillämpa metoder för att mäta administrativa

eller andra kostnader för företag som regler för företagande kan medföra,
och andra metoder som kan användas för att förbättra dessa regler,

4. tillhandahålla en servicefunktion för att ta emot synpunkter och förslag

som rör regler för företagande samt årligen svara för en sammanställning
och analys av sådana synpunkter eller förslag som har kommit in till verket,

5. delta i det internationella arbetet på regelförbättringsområdet, och
6. även i övrigt vara en resurs i frågor om regelförbättring.

Stödgivning

10 §

Verket för näringslivsutveckling ska

1. handlägga ärenden om vissa regionala företagsstöd och om central pro-

jektverksamhet, och

2. följa upp stödgivningen och projektverksamheten inom den regionala

tillväxtpolitiken samt samla in och sprida erfarenheter från dessa.

11 §

Verket för näringslivsutveckling ska

1. bevaka statens intressen vid företagsrekonstruktion och konkurs samt

när det i övrigt är nödvändigt, och

2. i den utsträckning regeringen beslutar, bistå när Europeiska gemenska-

pernas kommission gör kontrollbesök som gäller statligt stöd.

EG:s strukturfonder

12 §

Verket för näringslivsutveckling ska

1. vara förvaltande och attesterande myndighet för de regionala struktur-

fondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning och för
programmet �resund-Kattegatt-Skagerrak inom målet europeiskt territori-
ellt samarbete,

2. verka för att samordna genomförandet av de regionala strukturfonds-

programmen med genomförandet av det nationella strukturfondsprogram-
met för regional konkurrenskraft och sysselsättning,

3. svara för sekretariatsuppgifter åt övervakningskommittéerna för de re-

gionala strukturfondsprogrammen samt programmen Nord, Botnia-Atlan-
tica, Sverige-Norge och �resund-Kattegatt-Skagerrak inom målet europe-
iskt territoriellt samarbete, samt svara för övergripande information om
genomförandet och för utbildningsinsatser för myndigheter och organisatio-
ner, och

4. vara sekretariat för och sammankalla den nationella kommitté som,

inom ramen för det transnationella strukturfondsprogrammet för �stersjö-
regionen inom målet europeiskt territoriellt samarbete, har till uppgift att
skapa regional förankring och inhämta regional kunskap inför beslut som rör
stöd.

background image

4

SFS 2007:1155

�vriga uppgifter

13 §

Verket för näringslivsutveckling får utföra uppdrag åt andra. För upp-

drag åt andra än regeringen ska myndigheten ta ut ersättning enligt avgifts-
förordningen (1992:191).

14 §

Verket för näringslivsutveckling utför administrativa uppgifter åt

Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Samverkan

15 §

Verket för näringslivsutveckling ska främja ökad samordning mellan

statliga aktörer inriktade på företagsutveckling och hållbar regional tillväxt
samt komplettera och stärka verksamhet som bedrivs av andra aktörer med
näringspolitisk eller regional tillväxtpolitisk inriktning. Myndigheten ska
särskilt samverka med Verket för innovationssystem och Institutet för till-
växtpolitiska studier.

16 §

Verket för näringslivsutveckling ska i fråga om sitt miljömålsarbete

enligt 1 § andra stycket 4 rapportera till det miljömålsråd som finns inom
Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som be-
hövs.

Ledning

17 §

Verket för näringslivsutveckling leds av en styrelse.

18 §

Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Organisation

19 §

Vid Verket för näringslivsutveckling finns det

1. en enhet för förvaltning av de regionala strukturfondsprogrammen för

regional konkurrenskraft och sysselsättning samt av programmet �resund-
Kattegatt-Skagerrak inom målet europeiskt territoriellt samarbete, och

2. ett råd för miljöteknik, miljödriven affärsutveckling och miljöteknik-

export.

I övrigt bestämmer Verket för näringslivsutveckling sin egen organisa-

tion.

Förvaltningen av regionala strukturfondsprogram för regional
konkurrenskraft och sysselsättning m.m.

20 §

Enheten för förvaltning av de regionala strukturfondsprogrammen för

regional konkurrenskraft och sysselsättning samt av programmet �resund-
Kattegatt-Skagerrak inom målet europeiskt territoriellt samarbete ska

1. besluta om föreskrifter och besluta i ärenden som rör stöd, och
2. fullgöra de uppgifter i övrigt som åligger en förvaltningsmyndighet

enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden

background image

5

SFS 2007:1155

och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999

1 och rådets förordning

(EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Euro-
peiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden samt om upp-
hävande av förordning (EG) nr 1260/1999

2.

Särskilda bestämmelser om förvaltning av EG:s strukturfonder finns i för-

ordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder.

21 §

Enheten ansvarar för sina beslut och ansvarar för sin verksamhet inför

myndighetens ledning.

22 §

För handläggning på regional nivå av ärenden som rör stöd ska tjäns-

temän vara stationerade i Luleå, �stersund, Gävle, �rebro, Jönköping,
Stockholm, Göteborg och Malmö.

Enhetens personal ska medverka i myndighetens övriga verksamhet i den

utsträckning som är lämplig med hänsyn till verksamhetens art.

23 §

Chefen för enheten beslutar om föreskrifter och beslutar i ärenden

som hör till enhetens ansvarsområde.

�renden som inte behöver avgöras av chefen får avgöras av en annan

tjänsteman. Hur detta ska ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut
av chefen.

Andra stycket gäller inte beslut om föreskrifter.

Rådet för miljöteknik, miljödriven affärsutveckling och
miljöteknikexport

24 §

Rådet för miljöteknik, miljödriven affärsutveckling och miljöteknik-

export har till uppgift att vara ett organ för att samordna och förstärka de in-
satser som på statens uppdrag genomförs för att främja miljödriven teknikut-
veckling, miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport.

Rådet ska stärka svenska företags affärsmöjligheter och konkurrenskraft

på den svenska och internationella marknaden inom området miljöteknik
samt miljöanpassade varor, tillverkningsprocesser och tjänster.

Rådet ska i detta syfte
1. utveckla nätverk samt stärka existerande nätverk mellan marknadens

olika aktörer så att utvecklingen och marknadsföringen av svensk teknik
stärks inom området,

2. identifiera och informera om Sveriges konkurrensfördelar inom områ-

det,

3. samla in, analysera och sprida väsentlig information och kunskap inom

området,

4. uppmärksamma regeringen på hinder för samordning av de statligt fi-

nansierade insatserna för att främja innovation, produktutveckling, mark-
nadsintroduktion samt export av miljöteknik och miljöanpassade varor, till-
verkningsprocesser och tjänster,

5. bistå Regeringskansliet i dess internationella kontakter på området.

25 §

Rådet består av högst tio ledamöter.

1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1080).

2 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25 (Celex 32006R1083).

background image

6

SFS 2007:1155

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

26 §

Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra le-

damöterna är närvarande.

27 §

Rådet får överlåta åt myndighetschefen att besluta i frågor som inte

har principiell betydelse eller är av större vikt.

28 §

Rådet ska ha ett kansli. Rådet beslutar om inriktningen på den verk-

samhet som kansliet bedriver.

29 §

Kansliet leds av en kanslichef.

Anställningar och uppdrag

30 §

Generaldirektören är myndighetschef.

31 §

Vid Verket för näringslivsutveckling finns det en överdirektör.

32 §

Regeringen utser ordföranden och övriga ledamöter i rådet för miljö-

teknik, miljödriven affärsutveckling och miljöteknikexport för en bestämd
tid. Kanslichefen i rådet anställs genom beslut av styrelsen för Verket för nä-
ringslivsutveckling efter samråd med rådet.

Personalansvarsnämnd

33 §

Vid Verket för näringslivsutveckling ska det finnas en personalan-

svarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

34 §

Verket för näringslivsutveckling ska tillämpa personalföreträdarför-

ordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling ska upp-
höra att gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för sådana ärenden inom

ramen för förvaltningen av EG:s strukturfonder som avser programperioden
2000�2006.

3. Vad regeringen i särskilda beslut föreskrivit om Närings- och teknikut-

vecklingsverket ska i stället avse Verket för näringslivsutveckling under för-
utsättning att besluten gäller frågor som hör till verkets ansvarsområde.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)