SFS 2007:1156 Förordning med instruktion för Luftfartsverket

071156.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Luftfartsverket;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Luftfartsverket ska på ett företagsekonomiskt sätt och inom ramen för
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
bidra till att de transportpolitiska målen uppnås.

2 § Luftfartsverkets huvuduppgifter är att ansvara för drift och utveckling
av

1. statens flygplatser för civil luftfart,
2. flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart.
Luftfartsverket får överlåta åt någon annan att ombesörja verksamhet som

avses i första stycket. Verksamhet som rör militära förhållanden får över-
låtas endast i samråd med Försvarsmakten.

Särskilda bestämmelser med hänsyn till totalförsvaret m.m.

3 §

Luftfartsverket ska upprätta avtal med Försvarsmakten om

1. drift och utveckling av flygtrafiktjänst som berör militär luftfart samt

utbildning av flygledare för Försvarsmaktens behov,

2. utnyttjande av flygplatser där både civil och militär luftfart förekom-

mer.

Statistikarbete

4 § Luftfartsverket ska presentera och analysera individbaserad statistik
utifrån kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Affärsverkskoncern

5 § Luftfartsverket och de företag där staten genom verket direkt eller indi-
rekt har ett bestämmande inflytande bildar tillsammans en affärsverkskon-
cern.

SFS 2007:1156

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1156

Ledning

6 § Luftfartsverket leds av en styrelse.

7 § Styrelsen ska bestå av minst sex och högst nio personer.

8 § Styrelsen ansvarar för att statens intressen som ägare tas till vara i
affärsverkskoncernens företag och i andra företag där verket förvaltar sta-
tens aktier eller andelar.

Styrelsen ska bestämma hur rapportering och samordning mellan verket

och koncernens företag ska ske.

Beslutförhet

9 § Styrelsen är beslutför när ordföranden, myndighetschefen och minst
tre av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, ska om möjligt samtliga ledamöter

vara närvarande.

10 § Vad som sägs i 12

§ andra stycket myndighetsförordningen

(2007:515) om rätten för ordföranden i styrelsen att ensam avgöra ärenden
ska i stället gälla myndighetschefen.

Medelsförvaltning

11 § Verkets medel får inte lånas ut till företag i affärsverkskoncernen utan
regeringens medgivande i varje särskilt fall.

Anställningar och uppdrag

12 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

13 § Vid Luftfartsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Luftfartsverket ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228)
och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

15 § Luftfartsverket får i affärsverksamheten ta ut avgifter, besluta om
avgifternas storlek och disponera inkomsterna. Verket får även disponera
inkomster från offentligrättsliga avgifter.

background image

3

SFS 2007:1156

Undantag från myndighetsförordningen

16 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

20 § om föredragning, och
29 § om ärendeförteckning.

�verklagande

17 § Luftfartsverkets beslut som rör antagning till utbildning i flygtrafik-
ledningstjänst får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2004:1120) med instruktion för Luftfartsverket ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007