SFS 2007:1157 Lag om yrkesförarkompetens

071157.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om yrkesförarkompetens;

utfärdad den 29 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om grundläggande kompetens och
fortbildning för förare som utför transporter med vissa motorfordon (yrkes-
förarkompetens). Vidare innehåller lagen bestämmelser om utbildning för
sådan kompetens.

2 § Grundläggande bestämmelser om behörighet att framföra motorfordon
finns i körkortslagen (1998:488). Ytterligare bestämmelser om behörighet
att framföra fordon i yrkesmässig trafik finns i yrkestrafiklagen (1998:490).

3 § I denna lag avses med EES-stater staterna i Europeiska unionen samt
de övriga stater som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet (EES).

4 § I denna lag avses med

godstransporter: körningar på väg i Sverige med fordon som kräver förar-

behörigheten C eller CE enligt 2 kap. 5 § körkortslagen (1998:488) och som
sker med gods,

persontransporter: körningar på väg i Sverige med fordon som kräver

förarbehörigheterna D eller DE enligt 2 kap. 5 § körkortslagen och som sker
med passagerare,

väg: sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används

för trafik med motorfordon.

Med gods- eller persontransporter enligt första stycket avses också kör-

ningar som sker utan gods eller passagerare om körningen utgör ett led i så-
dana transporter.

1 Prop. 2007/08:10, bet. 2007/08:TU3, rskr. 2007/08:38.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om
grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods-
eller persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rå-
dets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG (EUT
L 226, 10.9.2003, s. 4, Celex 32003L0059).

SFS 2007:1157

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1157

5 § Med permanent bosättning avses i denna lag bosättning under minst
185 dagar varje kalenderår

1. till följd av personlig och yrkesmässig anknytning, eller
2. om yrkesmässig anknytning saknas, till följd av personlig anknytning

som präglas av nära band mellan en person och den plats där han eller hon
bor.

En person som har yrkesmässig anknytning till en annan plats än den som

han eller hon har personlig anknytning till och som därför omväxlande bor
på olika platser i två eller flera stater ska dock anses vara permanent bosatt i
den stat som han eller hon har personlig anknytning till under förutsättning
att han eller hon regelbundet återvänder dit. Detta villkor behöver dock inte
uppfyllas om personen bor i en stat för att genomföra en tidsbegränsad upp-
gift.

Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt medför inte att den

permanenta bosättningen ändras.

2 kap. Tillämpningsområde

1 § Denna lag ska tillämpas på förare som är medborgare i en EES-stat och
som utför gods- eller persontransporter på väg i Sverige med fordon som
kräver förarbehörigheterna C, CE, D eller DE enligt 2 kap. 5 § körkortslagen
(1998:488).

Lagen ska också tillämpas på andra medborgare som utför sådana trans-

porter som avses i första stycket, om de är anställda eller anlitade av ett före-
tag som är etablerat inom EES.

2 § Av 7 kap. följer att lagens bestämmelser om utbildning av yrkesförare
även tillämpas på förare som utför gods- eller persontransporter på väg i en
annan EES-stat än Sverige.

3 § I denna lag jämställs förarbehörigheterna C1, C1E, D1 och D1E i rå-
dets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort

3 enligt följande:

� C1 med förarbehörigheten C,
� C1E med förarbehörigheten CE,
� D1 med förarbehörigheten D, och
� D1E med förarbehörigheten DE.

Undantag

4 § Denna lag ska inte tillämpas på förare av fordon

1. vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen,
2. som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbe-

vakningen, Tullverket, räddningstjänsten eller polisen,

3. som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklings-

arbete, reparation eller underhåll,

4. som är nya eller ombyggda och ännu inte har tagits i drift i transport-

verksamhet,

5. som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser,

3 EGT L 237, 24.8.1991, s. 1 (Celex 31991L0439).

background image

3

SFS 2007:1157

6. som används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller

körträning för yrkeskompetensbevis enligt denna lag,

7. som används för icke-kommersiell persontransport eller för godstran-

sport för privat bruk, eller

8. som används för att transportera material och utrustning som föraren

ska använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet
inte är förarens huvudsakliga sysselsättning.

3 kap. Förarkrav

1 § För att få framföra ett fordon med gods- eller persontransporter ska en
förare enligt denna lag ha ett yrkeskompetensbevis för grundläggande
kompetens och fortbildning. Föraren ska också uppfylla ålderskraven i 3�
7 §§.

Hävdvunna rättigheter

2 § Förare som innehar eller har innehaft ett svenskt körkort med förarbe-
hörigheterna D eller DE utfärdat första gången före den 10 september 2008
är undantagna från kravet att ha ett yrkeskompetensbevis om grundläggande
kompetens för persontransporter.

Förare som innehar eller har innehaft ett svenskt körkort med förarbehö-

righeterna C eller CE utfärdat första gången före den 10 september 2009 är
undantagna från kravet att ha ett yrkeskompetensbevis om grundläggande
kompetens för godstransporter.

Med svenskt körkort jämställs körkort som utfärdats i en annan stat inom

EES. Ett sådant körkort gäller i Sverige enligt sitt innehåll.

Godstransporter

3 § En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande
kompetens genom grundutbildning enligt 4 kap. 1 § för fordon som kräver
förarbehörigheten C eller CE får från och med 18 års ålder utföra godstran-
sporter med sådana fordon.

4 § En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande
kompetens genom en förkortad grundutbildning enligt 4 kap. 2 § för fordon
som kräver förarbehörigheten C eller CE får från och med 21 års ålder utföra
godstransporter med sådana fordon.

Persontransporter

5 § En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande
kompetens genom grundutbildning enligt 4 kap. 1 § för fordon som kräver
förarbehörigheten D eller DE får från och med 21 års ålder utföra person-
transporter med sådana fordon.

6 § En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande
kompetens genom en förkortad grundutbildning enligt 4 kap. 2 § för fordon
som kräver förarbehörigheten D eller DE får från och med 21 års ålder ut-

background image

4

SFS 2007:1157

föra persontransporter med sådana fordon när fordonet används för transpor-
ter i linjetrafik, om linjens längd inte överstiger 50 kilometer.

7 § En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande
kompetens genom en förkortad grundutbildning enligt 4 kap. 2 § för fordon
som kräver förarbehörigheten D eller DE får från och med 23 års ålder ut-
föra persontransporter med sådana fordon.

4 kap. Grundläggande kompetens

Utbildning

1 § En förare förvärvar grundläggande kompetens genom att delta i grund-
utbildning hos den som får bedriva utbildning enligt 8 kap.

Grundutbildningen ska uppgå till 280 timmar och avslutas med prov. Vid

godkänt resultat ska ett yrkeskompetensbevis enligt 6 kap. 1 § utfärdas.

2 § En förare kan förvärva grundläggande kompetens genom att delta i en
förkortad grundutbildning hos den som får bedriva utbildning enligt 8 kap.
(snabbförvärvad grundläggande kompetens).

Grundutbildningen ska uppgå till 140 timmar och avslutas med prov. Vid

godkänt resultat ska ett yrkeskompetensbevis enligt 6 kap. 1 § utfärdas.

Körträning

3 § Den som deltar i grundutbildning för att förvärva grundläggande kom-
petens ska körträna med sådant fordon som kompetensen avser. Körträ-
ningen ska ske under uppsikt av en lärare hos den som bedriver utbildnings-
verksamhet enligt denna lag.

Vid körträning med någon som inte har förarbehörighet för fordonet gäl-

ler bestämmelserna om övningskörning i 4 kap. körkortslagen (1998:488).

Utvidgning eller ändring av transportverksamheten

4 § En förare som har förvärvat ett yrkeskompetensbevis för godstranspor-
ter enligt 1 eller 2 § och som utvidgar eller ändrar sin verksamhet till att om-
fatta även persontransporter behöver endast genomgå de delar av utbild-
ningen för grundläggande kompetens som är specifika för persontransporter.
Motsvarande gäller vid en utvidgning eller ändring av verksamheten från
persontransporter till godstransporter.

Utbildningen ska avslutas med prov. Vid godkänt resultat ska ett yrkes-

kompetensbevis enligt 6 kap. 1 § utfärdas.

5 kap. Fortbildning

1 § En förare som har förvärvat sin grundläggande kompetens enligt 4 kap.
1, 2 eller 4 § och en förare med hävdvunnen rätt enligt 3 kap. 2 § ska ge-
nomgå fortbildning hos någon som får bedriva utbildningsverksamhet för
yrkesförarkompetens enligt 8 kap.

background image

5

SFS 2007:1157

Efter genomgången fortbildning ska ett yrkeskompetensbevis enligt

6 kap. 1 § utfärdas.

Tider

2 § En förare som har förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläg-
gande kompetens ska genomgå sin första fortbildning inom fem år från den
dag då beviset utfärdades.

3 § En förare som har en hävdvunnen rätt enligt 3 kap. 2 § ska genomgå
sin första fortbildning inom sju år från den dag denna lag börjar att tillämpas
på föraren.

4 § En förare som har genomgått sin första fortbildning enligt 2 eller 3 §
ska därefter genomgå fortbildning vart femte år, före utgången av giltighets-
tiden för yrkeskompetensbeviset.

5 § En förare som inte har genomgått föreskriven fortbildning ska för att få
återgå till att utföra gods- eller persontransporter genomgå en fortbildning.

Undantag

6 § En förare som utför gods- eller persontransporter och som genomgått
en fortbildning för ett av transportslagen är inte skyldig att genomgå ytterli-
gare fortbildning under den tid som yrkeskompetensbeviset för fortbildning
är giltigt.

6 kap. Yrkeskompetensbevis m.m.

Yrkeskompetensbevis

1 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska utfärda ett yrkeskom-
petensbevis till en förare som genomgått den utbildning som föreskrivs i
denna lag. I beviset ska en gemenskapskod anges.

Myndigheten ska utfärda ett nytt yrkeskompetensbevis när föraren ge-

nomgått en fortbildning.

Ett yrkeskompetensbevis får endast utfärdas till föraren om han eller hon

innehar ett giltigt körkort med den förarbehörighet som beviset avser.

Ett yrkeskompetensbevis är giltigt i fem år från den dag det utfärdades.

2 § Ett yrkeskompetensbevis för förare som utfärdats i en annan stat inom
EES gäller i Sverige enligt sitt innehåll.

Skyldighet att ha med sig bevis

3 § En förare som omfattas av krav på att ha bevis om yrkeskompetens ska
vid utförandet av gods- eller persontransporter ha med sig:

1. ett giltigt yrkeskompetensbevis, eller
2. annat bevis om yrkeskompetens enligt 13 kap. 1 § 4 och handling som

styrker förarens identitet.

background image

6

SFS 2007:1157

På begäran av bilinspektör eller polis ska handlingarna överlämnas för

kontroll.

7 kap. Utbildningsort

1 § En förare som är svensk medborgare eller medborgare i en annan stat
inom EES ska inhämta den grundläggande kompetensen i Sverige om han
eller hon är permanent bosatt i Sverige.

2 § En förare som inte är medborgare i en stat inom EES får inhämta den
grundläggande kompetensen i Sverige, om han eller hon är anställd eller an-
litad av ett företag som är etablerat i Sverige. Detsamma gäller om perma-
nent uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har utfärdats för föraren här i lan-
det.

3 § En förare som avses i 1 eller 2 § får genomgå fortbildning i Sverige om
denne är permanent bosatt i Sverige eller arbetar här i landet.

8 kap. Utbildning för yrkeskompetens

1 § Utbildningsverksamhet enligt denna lag får endast bedrivas av den
som har tillstånd.

2 § Tillstånd får beviljas den som med hänsyn till sina ekonomiska förhål-
landen och omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva
utbildningsverksamhet på ett sådant sätt att kravet på god utbildning tillgo-
doses. Tillståndet får förenas med villkor.

Tillstånd meddelas av den myndighet som regeringen bestämmer.

3 § Gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning eller fristående skola med
motsvarande utbildning, där eleven går en nationell kurs som har varit före-
mål för samråd mellan de myndigheter som regeringen bestämmer, är inte
skyldig att ha tillstånd.

9 kap. Tillsyn

1 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över utbild-
ningsverksamhet enligt denna lag och enligt föreskrifter meddelade med
stöd av lagen.

2 § Om en tillsynsmyndighet begär det ska den som har tillstånd att be-
driva utbildningsverksamhet lämna tillträde till driftsstället med tillhörande
lokaler och tillhandahålla handlingar som rör verksamheten samt hjälpa till
vid tillsynen.

3 § Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska till till-
synsmyndigheten anmäla förändringar i verksamheten.

background image

7

SFS 2007:1157

10 kap. �&terkallelse m.m.

�&terkallelse

1 § Den myndighet som regeringen bestämmer får återkalla tillstånd att
bedriva utbildning för yrkesförarkompetens om

1. den som bedriver utbildning inte uppfyller kraven i 8 kap. 2 §, inte

följer de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller i övrigt bedriver
utbildningsverksamheten på ett otillfredsställande sätt,

2. utbildning inte bedrivits de senaste tolv månaderna, eller
3. den som bedriver utbildning begär det.

Varning

2 § Den myndighet som regeringen bestämmer får i stället för att återkalla
ett tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens meddela varning
om det kan antas att felet eller bristen rättas till.

11 kap. Ansvarsbestämmelser

1 § Den som utför gods- eller persontransporter utan att vara berättigad till
det enligt denna lag döms till böter.

Till samma straff döms den som i sin transportverksamhet uppsåtligen

eller av oaktsamhet anlitar en förare som inte är berättigad att utföra gods-
eller persontransport enligt denna lag.

2 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 kap. 3 § första
stycket döms till penningböter.

Föraren ska inte dömas till straff om en anmälan har gjorts före färden om

att beviset förstörts eller kommit bort.

12 kap. �verklagande

1 § Följande beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

1. beslut att inte bevilja tillstånd enligt 8 kap. 2 §,
2. beslut att återkalla tillstånd enligt 10 kap. 1 §, och
3. beslut att meddela varning enligt 10 kap. 2 §.
Andra beslut av en förvaltningsmyndighet enligt denna lag får inte över-

klagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2 § Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte något annat för-
ordnas.

13 kap. Bemyndiganden

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. grundläggande kompetens som rör
� innehållet i grundutbildningen enligt 4 kap. 1, 2 och 4 §§,
� körträning enligt 4 kap. 3 §,

background image

8

SFS 2007:1157

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

� utbildningens längd enligt 4 kap. 4 §,
� anordnande av prov enligt 4 kap. 1, 2 och 4 §§,
� provs omfattning och utformning,
2. innehållet i fortbildningen och utbildningens längd enligt 5 kap. 1 §,
3. yrkeskompetensbevis och gemenskapskod enligt 6 kap. 1 §,
4. godkännande av andra bevis om yrkeskompetens än de som anges i

6 kap. 1 och 2 §§ och som innehas av förare som inte är medborgare i en stat
inom EES men som är anställd eller anlitad av ett företag som är etablerat
inom EES,

5. ansökan om och förutsättningar för tillstånd att bedriva utbildnings-

verksamhet enligt 8 kap. 2 §,

6. förändringar i utbildningsverksamheten som ska anmälas till tillsyns-

myndigheten enligt 9 kap. 3 §, och

7. tillsyn.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Denna lag tillämpas första gången den 10 september 2008 på förare

som utför persontransporter med fordon som kräver förarbehörigheterna D
och DE.

3. Denna lag tillämpas första gången den 10 september 2009 på förare

som utför godstransporter med fordon som kräver förarbehörigheterna C och
CE.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

�&SA TORSTENSSON
(Näringsdepartementet)