SFS 2007:1158 Lag om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning

071158.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning;

utfärdad den 29 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § lagen (1998:492) om bilut-

hyrning ska ha följande lydelse.

17 § En buss som är inrättad för fler än sjutton personer inklusive föraren
får endast lämnas ut till den som innehar

1. ett giltigt bevis på yrkeskompetens om persontransporter som avses i

6 kap. 1 eller 2 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, eller

2. ett intyg om minst ett års tjänstgöring som förare av buss i yrkesmässig

trafik eller motsvarande erfarenhet under de senaste fem åren (körvane-
intyg).

Denna lag träder i kraft den 10 september 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2007/08:10, bet. 2007/08:TU3, rskr. 2007/08:38.

SFS 2007:1158

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007