SFS 2007:1160 Förordning med instruktion för Rederinämnden

071160.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Rederinämnden;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Rederinämnden har till uppgift att pröva frågor om statligt bidrag till

svensk sjöfart.

2 §

Rederinämnden ska följa den svenska sjöfartens internationella kon-

kurrenssituation och genomföra en årlig utvärdering av effekterna av stödet
till svensk sjöfart.

Ledning

3 §

Rederinämnden leds av en nämnd.

4 §

Nämnden ska bestå av högst sju ledamöter.

Särskilda bestämmelser om beslutförhet

5 §

När ärenden av större vikt handläggs ska om möjligt samtliga ledamö-

ter vara närvarande.

6 §

När nämnden avgör ett ärende med stöd av 3 § förordningen

(2001:770) om sjöfartsstöd ska samtliga ledamöter vara närvarande.

Särskilda organ m.m.

7 §

Rederinämnden får inrätta en referensgrupp samt anlita experter, sak-

kunniga och annat biträde.

Redovisning

8 §

Rederinämnden behöver inte komma in med årsredovisning och del-

årsrapport enligt 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag. Nämnden ska i stället senast den sista mars varje år lämna
en ekonomisk redovisning för verksamheten under senast utgångna verk-
samhetsår.

SFS 2007:1160

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1160

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Undantag från myndighetsförordningen

9 §

Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på Rederinämnden:

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1989:10) med instruktion för Rederinämnden ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)