SFS 2007:1161 Förordning med instruktion för Sjöfartsverket

071161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Sjöfartsverket;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Uppgifter

1 §

Sjöfartsverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för sjöfarten.

Sjöfartsverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås.

2 §

Sjöfartsverkets huvuduppgifter är att

1. utöva tillsyn över sjösäkerheten och ha samordningsansvaret för trafik-

säkerhetsarbetet inom sjöfarten,

2. tillhandahålla lotsning,
3. svara för farledshållning och vid behov inrätta nya farleder,
4. svara för sjöräddning,
5. svara för isbrytning,
6. svara för att sjöfartens påverkan på miljön minimeras,
7. svara för sjögeografisk information inom Sjöfartsverkets ansvarsom-

råde (sjökartläggning),

8. svara för samordning av sjögeografisk information inom Sverige,
9. redovisa och dokumentera Sveriges gränser till havs samt svara för

skötsel och tillsyn av dessa gränsers utmärkning,

10. svara för beredskapsplanläggning i fråga om sjötransporter,
11. årligen göra en utvärdering av den svenska sjöfartens konkurrenssitu-

ation inom ramen för verkets näringspolitiska uppgifter,

12. verka för att hänsyn tas till funktionshindrade personers behov inom

sjöfarten,

13. svara för registrering av avtal enligt lagen (1975:605) om registrering

av båtbyggnadsförskott,

14. utöva tillsyn över sjöfartsskyddet och hamnskyddet samt ha samord-

ningsansvaret för sjöfartsskyddsarbetet och hamnskyddsarbetet,

15. planlägga, samordna och genomföra kultur- och fritidsverksamhet för

sjöfolk i enlighet med bestämmelserna i ILO-konventionen (nr 163) om sjö-
mäns välfärd till sjöss och i hamn,

16. svara för sjötrafikinformationstjänst.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om in-
rättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och
om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG (EGT L 208, 5.8.2002, s. 10, Celex
32002L0059).

SFS 2007:1161

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1161

3 §

Verksamheten ska bedrivas med inriktning huvudsakligen på handels-

sjöfarten. Sjösäkerheten i fritidsbåtstrafiken ska främjas genom information
och rådgivande verksamhet. Fritidsbåtstrafikens intressen i övrigt liksom
fiskets och marinens intressen ska beaktas.

4 §

Sjöfartsverket får överlägga med sjöfartsmyndigheter i andra länder

och handlägga internationella sjöfartsärenden inom sitt ansvarsområde.
�renden av större ekonomisk betydelse eller av utrikes- eller sjöfartspolitisk
betydelse ska underställas regeringen.

5 §

Sjöfartsverket ska fullgöra de uppgifter som Sverige i egenskap av

medlemsstat har ålagts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och
informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av
rådets direktiv 93/75/EEG

2 i den mån dessa uppgifter inte på annat sätt full-

görs genom lag eller förordning, och även ansvara för att de uppgifter som
enligt direktivet ankommer på en behörig myndighet, hamnmyndighet eller
landcentral fullgörs.

Samverkan m.m.

6 §

För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verk-

samheten ska Sjöfartsverket samråda med Försvarsmakten, Krisberedskaps-
myndigheten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.

7 §

Sjöfartsverket ska samråda med Försvarsmakten när det gäller

1. utmärkning av farleder som inte tidigare är utmärkta,
2. fyrbelysning av farleder inom militära skyddsområden eller indragning

av fyrljus inom sådana områden.

8 §

Sjöfartsverket ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla under-

lag för tillämpningen av 3�5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen
(1987:10).

9 §

Sjöfartsverket ska samråda med Statens räddningsverk i frågor som rör

transport av farligt gods. Sjöfartsverket ska vidare tillsammans med Statens
räddningsverk och Luftfartsstyrelsen verka för att de nationella och interna-
tionella säkerhetsföreskrifterna för transport av farligt gods samordnas mel-
lan trafikslagen och att myndigheternas arbete inom området transport av
farligt gods även i övrigt samordnas. Sjöfartsverket deltar i det råd för trans-
port av farligt gods som anges i 17 § förordningen (2007:930) med instruk-
tion för Statens räddningsverk.

10 §

Sjöfartsverket ska i fråga om sitt miljömålsarbete rapportera till det

miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om
vilken rapportering som behövs.

2 EGT L 208, 5.8.2002, s.10 (Celex 32002L0059).

background image

3

SFS 2007:1161

Ledning

11 §

Sjöfartsverket leds av en styrelse.

12 §

Styrelsen ska bestå av minst sex och högst tio personer.

Beslutförhet

13 §

Styrelsen är beslutför när ordföranden, myndighetschefen och minst

tre av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, ska om möjligt samtliga ledamöter

vara närvarande.

14 §

Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta om arbetsord-

ning och att i arbetsordningen meddela de närmare föreskrifter som behövs
för verkets organisation och för formerna för verkets verksamhet. Om före-
skrifterna gäller styrelsen eller uppgiftsfördelningen mellan den och general-
direktören ska föreskrifterna beslutas av styrelsen.

15 §

Vad som sägs i 4 § 5 myndighetsförordningen (2007:515) om att

myndighetens ledning ska avgöra ärenden som avser föreskrifter och vad
som sägs i 16 § andra stycket myndighetsförordningen om rätten för ordfö-
randen i styrelsen att ensam avgöra ärenden ska i stället gälla myndighets-
chefen, såvida inte annat föreskrivs i denna förordning.

Organisation

16 §

Vid Sjöfartsverket ska det finnas en sjöfartsinspektion.

Ansvar och uppgifter för chefen för Sjöfartsinspektionen

17 §

Chefen för Sjöfartsinspektionen ska ansvara för, besluta om föreskrif-

ter och besluta i enskilda fall i frågor om

1. sjösäkerhet, förorening från fartyg, behörigheter för sjöfolk, bemanning

av fartyg, arbetsmiljö, vilotider, sjöfartsskydd och hamnskydd i den mån
dessa frågor ankommer på Sjöfartsverket, samt

2. tillsyn över efterlevnaden av sådana föreskrifter och beslut som avses i

1.

Chefen för Sjöfartsinspektionen ska även ansvara för undersökning av

olyckor inom de områden som anges i första stycket 1, i den mån sådana un-
dersökningar ankommer på Sjöfartsverket.

Anställningar och uppdrag

18 §

Generaldirektören är myndighetschef.

19 §

Anställningen som chef för Sjöfartsinspektionen ska beslutas av

regeringen efter anmälan av generaldirektören. Anställningen får gälla en
bestämd tid.

6 SFS 2007:1110�1168

background image

4

SFS 2007:1161

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Personalansvarsnämnd

20 §

Vid Sjöfartsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

21 § Sjöfartsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

22 §

Sjöfartsverket får i affärsverksamheten ta ut avgifter, besluta om av-

gifternas storlek och disponera inkomsterna. Verket får även disponera in-
komster från offentligrättsliga avgifter.

Undantag från myndighetsförordningen

23 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten:

20 § om föredragning,
21 § 4 om att det ska framgå vem som har varit föredragande i ett ärende,

och

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1995:589) med instruktion för Sjöfartsverket ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)