SFS 2007:1162 Förordning om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

071162.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter
inom vägtrafikområdet;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2001:652) om avgifter

inom vägtrafikområdet

2

dels att 2 kap. 2 § och 3 kap. 1, 3 och 7 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 1, 5�7 och 12 §§, 3 kap. 2 och 4 §§, 4 kap. 1 och 2 §§,

5 kap. 1 och 2 §§, rubriken närmast före 2 kap. 6 § samt bilagan till förord-
ningen ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 5 och

6 §§ samt 2 kap. 13 och 14 §§, av följande lydelse.

1 kap.

5 § Vägverket får meddela föreskrifter om att en avgift som verket tar ut
enligt denna förordning ska tas ut med ett lägre belopp när en beställning el-
ler en betalning görs elektroniskt.

6 § Vid skriftlig betalningspåminnelse tas en avgift för administrativa
kostnader ut om 50 kronor (påminnelseavgift).

2 kap.

1 § Vägverket tar ut avgift i de fall och med de belopp som anges i avsnitt
1 i bilagan till denna förordning. Vägverket tar även ut andra avgifter enligt
detta kapitel.

5 § Avgift tas ut för prövningen av en ansökan enligt förordningen
(2001:650) om vägtrafikregister i följande fall.

�rendeslag

Belopp

1. Ursprungskontroll av fordon enligt 6 kap. 5 §

500 kronor

2. Undantag enligt 20 kap. 2 och 4 §§

500 kronor

1 Jfr prop. 2006/07:42, bet. 2006/07:TU10, rskr. 2006/07:116.

2 Senaste lydelse av
3 kap. 1 § 2005:1230
3 kap. 3 § 2005:1230
3 kap. 7 § 2003:97.

SFS 2007:1162

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1162

Vägtrafikregisteravgift

6 §

3 För ett fordon som registrerats enligt 6 kap. förordningen (2001:650)

om vägtrafikregister tas det ut en vägtrafikregisteravgift om 43 kronor per år
för varje bil, motorcykel, motorredskap, tung terrängvagn och släpvagn.

För en moped klass I, ett terrängsläp och ett annat terrängmotorfordon än

en tung terrängvagn tas det ut en engångsavgift för registerhållningen om 80
kronor. Vägtrafikregisteravgiften för en moped klass I, terrängsläp och för
ett annat terrängmotorfordon än en tung terrängvagn tas ut i samband med
skyltavgiften för fordonet. Vägtrafikregisteravgift ska dock inte tas ut om ett
sådant fordon ställs av vid registreringen och därefter avregistreras utan att
avställningen upphört. Vägtrafikregisteravgiften för andra fordon tas ut för-
sta gången i samband med att fordonet första gången ställs på. Därefter tas
vägtrafikregisteravgiften ut i samband med att fordonsskatt tas ut första
gången för ett skatteår eller en del av ett skatteår.

Om fordonet inte är skattepliktigt eller om det är befriat från fordonsskatt

ska avgiften tas ut vid den tidpunkt som skulle ha gällt om fordonet varit
skattepliktigt eller inte varit befriat från fordonsskatt. Vid avställning ska
inte avgift tas ut om avställningen beror på att fordonet har tagits från ägaren
genom brott och inte anträffats därefter.

7 §

4 Skyldig att betala avgift enligt 6 § är den som i vägtrafikregistret är

antecknad som ägare till fordonet när avgiften ska tas ut. I fråga om sådan
avgift som tas ut i samband med fordonsskatt tillämpas 4 kap. 1�7, 9 och
10 §§, 5 kap. 2, 3, 7 och 17 §§, 6 kap., 7 kap. och 8 kap. 2�4 §§ vägtrafik-
skattelagen (2006:227) och 6�9 §§ vägtrafikskatteförordningen (2006:242).

Ska fordonsskatt inte betalas, tas avgiften ut på det sätt som Vägverket be-

stämmer.

12 §

5 För varje saluvagnsskylt tas det ut en avgift om 60 kronor.

Innehavaren av en saluvagnslicens ska i samband med att en saluvagns-

skylt registreras betala en vägtrafikregisteravgift om 43 kronor. En vägtra-
fikregisteravgift om 43 kronor ska därefter årligen under december månad
för det följande året betalas för varje fordon som är anmält att samtidigt an-
vändas med stöd av licensen.

Avgifterna tas ut i samband med att saluvagnsskatt tas ut enligt vägtrafik-

skattelagen (2006:227). Därvid ska 3 kap. 2 §, 4 kap. 1�7, 9 och 10 §§,
5 kap. 7 och 17 §§, 7 kap. och 8 kap. 2�4 §§ vägtrafikskattelagen samt 10
och 11 §§ vägtrafikskatteförordningen (2006:242) tillämpas. Om saluvagns-
skatt inte ska betalas, tas avgifterna ut på det sätt som Vägverket bestämmer.

13 § När ett fordon ställs på enligt förordningen (2001:650) om vägtrafik-
register tas en påställningsavgift om 50 kronor ut. Påställningsavgift tas inte
ut första gången ett fordon ställs på.

Påställningsavgiften tas ut i samband med att fordonsskatt tas ut. Om for-

donet inte är fordonsskattepliktigt, eller om det är befriat från fordonsskatt,
ska påställningsavgiften tas ut i samband med att vägtrafikregisteravgift en-

3 Senaste lydelse 2003:97.

4 Senaste lydelse 2006:246.

5 Senaste lydelse 2006:246.

background image

3

SFS 2007:1162

ligt 2 kap. 6 § tas ut. Har vägtrafikregisteravgift redan tagits ut för året eller
har engångsavgift för registerhållningen tagits ut, tas påställningsavgiften ut
för sig. Påställningsavgiften för traktorer tas också ut för sig.

14 § Skyldig att betala påställningsavgift enligt 13 § är den som i vägtra-
fikregistret är antecknad som ägare till fordonet när avgiften ska tas ut. När
avgiften tas ut i samband med fordonsskatt tillämpas 4 kap. 1�7, 9 och
10 §§, 5 kap. 2, 3, 7 och 17 §§, 6 kap., 7 kap. och 8 kap. 2�4 §§ vägtrafik-
skattelagen (2006:227) och 6�9 §§ vägtrafikskatteförordningen (2006:242).

Ska fordonsskatt inte betalas, tas avgiften ut på det sätt som Vägverket be-

stämmer.

3 kap.

2 § Vägverket tar ut avgift i de fall och med de belopp som anges i avsnitt
1 i bilagan till denna förordning. Länsstyrelsen tar ut avgift i de fall och med
de belopp som anges i avsnitt 2 i bilagan till denna förordning.

4 § Vägverket tar i den ordning som verket bestämmer ut avgifter för

1. förrättningar eller åtgärder som anges i avsnitt 1.1 i bilagan till denna

förordning,

2. utfärdanden av behörighetshandlingar (körkortsunderlag, taxiförarlegi-

timation, förarbevis och kompetensbevis), och

3.

prövning av ansökan om undantag från körkortsförordningen

(1998:980) och från föreskrifter som Vägverket har meddelat efter bemyn-
digande i den författningen.

4 kap.

1 § Vägverket tar ut en avgift i de fall och med de belopp som anges i av-
snitt 1 i bilagan till denna förordning.

2 §

6

Avgift tas ut för prövningen av en ansökan om tillstånd, undantag och

behörighet enligt yrkestrafiklagen (1998:490), förordningen (1998:780) om
biluthyrning och yrkestrafikförordningen (1998:779) i följande fall.

�rendeslag

Avgiftsklass

1. Tillstånd till yrkesmässig trafik

3

2. Godkännande av en viss person som trafikansvarig

2

(2 kap. 4 § andra stycket a yrkestrafiklagen)

3. Undantag från skyldighet att ha taxameter

3

4. Annat undantag enligt yrkestrafikförordningen

2

5. Transporttillstånd

� tur- och returresa eller enkel resa

1

� minst 10 månader

4

� i annat fall

2

6. Intyg om lämplighet

1

7. Ansökan om tillstånd till biluthyrning

3

6 �ndringen innebär att punkten 8 tagits bort ur förteckningen.

7 SFS 2007:1110�1168

background image

4

SFS 2007:1162

5 kap.

1 § Skatteverket får efter samråd med Vägverket meddela föreskrifter om
uppbörd av vägtrafikregisteravgift i samband med uttag av saluvagnsskatt.

Vägverket får i andra fall än som avses i första stycket eller i 3 kap. 6 §

meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. I frågor som
avser uppbörd eller redovisning av avgifter får föreskrifterna meddelas först
efter att Vägverket samrått med Ekonomistyrningsverket.

2 §

7 Den som har debiterats en avgift får begära omprövning av beslutet.

Detta gäller dock inte avgifter som avses i 2 kap. 6, 8 och 13 §§ och som tas
ut i samband med fordonsskatt samt avgifter som avses i 2 kap. 12 § och
som tas ut i samband med saluvagnsskatt.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. Bestämmelserna i

2 kap. 5 § i sin nya lydelse ska dock tillämpas först från och med den 4 fe-
bruari 2008.

2. Avgift för dubblett av del 2 av registreringsbevis vid samtidig beställ-

ning och betalning via Internet enligt avsnitt 1.3 i bilagan, tillämpas först
från och med den 1 februari 2008.

3. För avgift som tas ut för tid före ikraftträdandet gäller den äldre lydel-

sen av 2 kap. 6 och 12 §§. Har registerhållningsavgift tagits ut för tid efter
ikraftträdandet får inte vägtrafikregisteravgift tas ut för samma tidsperiod.
Ska efter ikraftträdandet avgift tas ut för första gången för skatteår som del-
vis hänför sig till tiden före ikraftträdandet ska avgift tas ut endast i form av
vägtrafikregisteravgift.

4. För sådana ansökningar om utfärdande av körkort och förarbevis m.m.

som gjorts före ikraftträdandet gäller fortfarande bestämmelserna i 3 kap.
3 §.

5. Bestämmelserna i 3 kap. 7 § gäller fortfarande i ärenden där det före

ikraftträdandet registrerats i vägtrafikregistret att handlingar för förnyelse av
körkort och taxiförarlegitimation som avses i 3 kap. 15 § körkortsförord-
ningen (1998:980) skickats till sökanden.

6. För ansökningar som gjorts före ikraftträdandet gäller 4 kap. 2 § i sin

äldre lydelse.

7. I övrigt gäller äldre föreskrifter fortfarande i fråga om avgifter som har

påförts före den 1 januari 2008. Registerhållningsavgift som avser perioden
1 januari�31 december 2008 ska dock inte tas ut för en traktor.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

7 Senaste lydelse 2006:246.

background image

5

SFS 2007:1162

Bilaga till förordningen (2001:652)

8

Avsnitt 1 � Avgiftslista för Vägverket

1. Provverksamhet inom vägtrafikområdet

Avgiftslista

Avgift

kronor

Kunskapsprov/Omprov, säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning
� normaltaxa

220

� kvälls- och helgtaxa

290

Körprov för behörigheterna B, C, D, taxiförarlegitimation samt för
tillträde till trafik- eller motorcykellärarutbildning
� normaltaxa

700

� kvälls- och helgtaxa

940

Körprov för övriga behörigheter
� normaltaxa

1 500

� kvälls- och helgtaxa

1 950

Normaltaxa ska tas ut för förrättning som äger rum vardagar
kl. 07.30�18.00. �vrig tid ska kvälls- och helgtaxa tas ut.

2. Prövning av ansökan om godkännanden, tillstånd, dispenser och
undantag inom vägtrafikområdet

Avgiftslista

Avgift

kronor

Auktorisation:

Tillstånd att betraktas som yrkesmässig fordonstillverkare

1 300

Typgodkännande och ändring av typgodkännande av system,
komponent eller separat teknisk enhet

3 200

Tillstånd till linjetrafik nationellt och inom EES

2 000

Tillstånd till linjetrafik eller pendeltrafik utanför EES

3 000

Gemenskapstillstånd för persontransporter

500

8 Senaste lydelse 2007:69.

background image

6

SFS 2007:1162

Avgiftslista

Avgift

kronor

Prövning av ansökan om undantag från förordning eller föreskrift m.m.:

Prövning av ansökan om undantag från fordonsförordningen
(2002:925) och från föreskrifter som Vägverket har
beslutat efter bemyndigande i förordningen

600

Prövning av ansökan om undantag från körkortsförordningen
(1998:980) och från föreskrifter som Vägverket beslutat
efter bemyndigande i denna förordning

600

Prövning av ansökan om undantag från förordning eller andra
föreskrifter än som anges ovan

600

Medgivande av tillfällig registrering med stöd av 22 § lagen
(2001:558) om vägtrafikregister

450

Medgivande av tillfällig registrering för nya fordon
med stöd av 23 § första stycket 1�3 lagen (2001:558)
om vägtrafikregister

450

Medgivande av tillfällig registrering med stöd av 23 §
första stycket 4 lagen (2001:558) om vägtrafikregister

450

Avgift för tillfällig registrering
med stöd av 22 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister ska betalas
även om medgivande inte lämnas.

Avgiftslista

Avgift

kronor

Prövning av ansökan inom förarutbildning:

Prövning av ansökan om tillstånd att driva förarutbildning
och godkännande som personal inom förarutbildning

2 000

Prövning av ansökan om utökat tillstånd att bedriva förarutbild-
ning och utökat godkännande som personal inom förarutbildning

600

Prövning av ansökan om att få anordna kunskapsprov enligt
lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för
terrängskoter

1 200

background image

7

SFS 2007:1162

3. �vriga produkter och tjänster

Avgiftslista

Avgift

kronor

Färdskrivarkort

650

Dubblett av del 2 av registreringsbevis

100

Dubblett av del 2 av registreringsbevis vid samtidig beställning
och betalning via Internet

50

Elektroniskt körkortsunderlag med foto och namnteckning

80

4. Behörighetshandlingar inom vägtrafikområdet

Avgiftslista

Avgift

kronor

Utfärdande av behörighetshandlingar (körkortsunderlag,
taxiförarlegitimation, förarbevis och kompetensbevis)

120

Utlandsärenden

250

Utgivande av tidigare ogiltig taxiförarlegitimation

120

5. �vrigt

Avgiftslista

Avgift

kronor

Tidtaxa för utfört arbete per person och timme

500

För sådan förrättning eller åtgärd av Vägverket som inte anges
ovan och som inte omfattas av bestämmelserna i någon annan
författning får verket ta ut avgift enligt tidtaxa

Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför
rese- eller traktamentskostnader eller särskilda utlägg,
ska dessa ersättas särskilt.

background image

8

SFS 2007:1162

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Avsnitt 2 � Avgiftslista för länsstyrelsen

Ansökningsavgifter

Avgiftslista

Avgift

kronor

Prövning av ansökan om körkortstillstånd
� efter återkallelse

1 670

� i annat fall

220

Prövning av ansökan om utbyte av utländskt körkort
mot svenskt

600

Prövning av ansökan om förlängning av körkort med högre
behörighet enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488)

315

Prövning av ansökan om taxiförarlegitimation

700

Prövning av ansökan om förhandsbesked i fråga om
taxiförarlegitimation

300

Prövning av ansökan om förhandsbesked i fråga om
körkortstillstånd

300

Prövning av ansökan om godkännande som handledare enligt
4 kap. 8 § körkortsförordningen (1998:980)

170

Prövning av ansökan om dispens enligt 8 kap. 9 §
körkortsförordningen (1998:980)

600

Prövning av ansökan om dispens enligt 8 kap. 10 §
körkortsförordningen (1998:980)

600

Prövning av ansökan om traktorkort före fyllda
16 år

300