SFS 2007:1163 Förordning med instruktion för Institutet för rymdfysik

071163.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Institutet för rymdfysik;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Institutet för rymdfysik ska bedriva och främja forskning och utveck-
lingsarbete samt mät- och registreringsverksamhet inom främst ämnesområ-
det rymdfysik. Myndigheten ska medverka vid forskarutbildning som anord-
nas vid universiteten i Uppsala och Umeå och får medverka vid sådan
utbildning vid andra universitet och högskolor.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

3 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju
ledamöter.

Organisation

4 § Myndigheten är förlagd till Kiruna.

Anställningar och uppdrag

5 § Föreståndaren är myndighetschef. Föreståndaren ska uppfylla behörig-
hetskraven för anställning som professor enligt 4 kap. 5 § högskoleförord-
ningen (1993:100).

6 § Anställning av professor vid myndigheten sker genom beslut av reger-
ingen efter förslag från myndigheten. Vid anställning av professor ska myn-
digheten hämta in yttrande från den fakultetsnämnd till vars ansvarsområde
anställningen huvudsakligen hör.

Vid anställningen ska i övrigt bestämmelserna i 4 kap. 5, 18�22, 24 och

26 §§ högskoleförordningen (1993:100) gälla.

7 § Myndighetens förslag enligt 6 § första stycket ska anslås på myndig-
hetens anslagstavla.

SFS 2007:1163

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1163

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Den sökande ska beredas tillfälle att yttra sig över myndighetens förslag

inom tre veckor från den dag anslaget med förslaget sattes upp på myndighe-
tens anslagstavla. Myndigheten ska därefter överlämna sitt förslag och hand-
lingarna i ärendet till regeringen.

8 § Trots bestämmelserna i 3 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100)
ska en professor vid tillämpning av 2 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434)
anses som vetenskapligt kompetent lärare inom en fakultetsnämnds ansvars-
område, om professorn ska utföra huvuddelen av arbetet vid ett universitet
eller en högskola.

Regeringen beslutar vid vilket universitet eller vid vilken högskola som

en professor ska anses vara lärare. En professor ska anses höra till den fakul-
tetsnämnds ansvarsområde inom vilket huvuddelen av arbetet vid universite-
tet eller högskolan ska utföras.

9 § Myndigheten beslutar om andra anställningar.

10 § För anställningar vid myndigheten tillämpas bestämmelserna om an-
ställningar och överklagande i högskoleförordningen (1993:100).

Personalansvarsnämnd

11 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

13 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och
29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:645) med instruktion för Institutet för rymdfysik ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)