SFS 2007:1164 Förordning för Försvarshögskolan

071164.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
för Försvarshögskolan;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Allmänt

1 § I denna förordning finns det bestämmelser för Försvarshögskolan. I
övrigt gäller de bestämmelser i högskoleförordningen (1993:100) som anges
särskilt.

Säkerhetsskyddsfrågor

2 § Försvarshögskolans hantering av säkerhetsskyddsfrågor regleras i
säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633).

Högskoleförordningens tillämpning

3 § Som allmänna bestämmelser för Försvarshögskolan gäller 1 kap. 4, 5,
7�14 och 16 §§ högskoleförordningen (1993:100).

Internationell verksamhet

4 § Försvarshögskolan är svenskt kontaktorgan för deltagande i Konsortiet
av försvarsakademier och säkerhetspolitiska institut inom ramen för Partner-
skap för fred.

5 § Försvarshögskolan får bedriva sådan tjänsteexport inom sitt verksam-
hetsområde som är förenlig med högskolans uppgifter i övrigt och på de vill-
kor som anges i tjänsteexportförordningen (1992:192).

1 Jfr prop. 2006/07:64, bet, 2006/07:FöU9, rskr. 2006/07:193.

SFS 2007:1164

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1164

2 kap. Styrelsens sammansättning och rektor

Styrelsens sammansättning

1 § Styrelsen för Försvarshögskolan ska bestå av ordföranden och högst
fjorton andra ledamöter. Av 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) framgår
att rektor ingår i styrelsen. Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten
ska vardera representeras av en ledamot.

Styrelsen ska utse vice ordförande inom sig.

Högskoleförordningens tillämpning

2 § För styrelsens uppgifter m.m. gäller 2 kap. 2�13 §§ högskoleförord-
ningen (1993:100).

3 kap. Försvarshögskolans övriga organ

Forsknings- och utbildningsnämnden

Ansvarsområde

1 § Försvarshögskolan ska ha en forsknings- och utbildningsnämnd.
Forsknings- och utbildningsnämnden ska ansvara för forskning och för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Nämnden ska i övrigt svara för
de uppgifter som Försvarshögskolans styrelse beslutar.

Ledamöter

2 § Forsknings- och utbildningsnämnden ska bestå av minst elva ledamö-
ter. Nämndens ledamöter, utom de som anges i tredje stycket, ska utses
genom val. Valet ska förrättas med slutna valsedlar. Bland forsknings- och
utbildningsnämndens ledamöter ska båda könen vara representerade och
flertalet ledamöter ska vara personer som har en anställning

1. som professor,
2. som lärare eller forskare för vilken det krävs lägst doktorsexamen eller

motsvarande kompetens,

3. som lärare inom ett visst ämnesområde och är officerare samt har

genomgått högre militär utbildning eller motsvarande utbildning vid hög-
skolan, eller

4. vid ett forskningsråd, om anställningen motsvarar en anställning under

2 och anställningen är knuten till Försvarshögskolan.

Röstberättigade och valbara är de som är anställda som lärare vid För-

svarshögskolan och som har en anställning som omfattar minst halvtid tills
vidare eller för en viss tid som inte är kortare än två år.

I övrigt ska Försvarshögskolans styrelse utse ytterligare högst tre ledamö-

ter som ska vara lämpliga för uppdraget och inte vara anställda vid Försvars-
högskolan. Av dessa ska minst en ledamot representera Försvarsmakten och
en representera Krisberedskapsmyndigheten. De studerande vid Försvars-
högskolan har också rätt att vara representerade i nämnden med minst tre
ledamöter.

background image

3

SFS 2007:1164

3 § En av ledamöterna i Forsknings- och utbildningsnämnden ska vara
nämndens ordförande och en ska vara dess vice ordförande. Ordföranden
och vice ordföranden ska utses av styrelsen för Försvarshögskolan på förslag
av de lärare som väljer ledamöter i nämnden.

Högskoleförordningens tillämpning

4 § För handläggningen av ärenden i Forsknings- och utbildningsnämnden
gäller 3 kap. 12 och 13 §§ högskoleförordningen (1993:100).

För högskolans övriga organ gäller 3 kap. 8�13 §§ högskoleförordningen.

Vad som där sägs om fakultetsnämnd ska i stället avse Forsknings- och
utbildningsnämnden.

Personalansvarsnämnd

5 § Vid Försvarshögskolan ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Försvarshögskolan ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

4 kap. Anställningar vid Försvarshögskolan

Högskoleförordningens tillämpning

1 § I fråga om anställning av professorer (inbegripet adjungerade professo-
rer), lektorer (inbegripet adjungerade lektorer), adjunkter (inbegripet
adjungerade adjunkter), forskarassistenter, timlärare, gästlärare och dokto-
rander gäller bestämmelserna i 4 kap. 1, 3�5, 7, 8 a och 9�34 §§ samt 5 kap.
högskoleförordningen (1993:100). Vad som där sägs om fakultetsnämnd
eller motsvarande organ ska i stället avse Forsknings- och utbildningsnämn-
den.

Anställning av officerare

2 § Utöver vad som följer av 4 kap. 1 § högskoleförordningen (1993:100)
får Försvarshögskolan anställa officerare som lärare. Med officerare avses i
denna förordning den som är eller har varit anställd som officer i Försvars-
makten och utländska officerare.

3 § Vid anställning av officerare tillämpas bestämmelserna i 4 kap. 3, 4,
14, 31 och 32 §§ högskoleförordningen (1993:100). I övrigt gäller anställ-
ningsförordningen (1994:373) med undantag av 6 §.

5 kap. Högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Examina

1 § Inom utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får vid Försvars-
högskolan avläggas endast de examina som anges i bilagan till denna förord-
ning. I bilagan anges också på vilken nivå och inom vilka områden en viss
examen ska avläggas och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen

background image

4

SFS 2007:1164

(examensbeskrivning). Bilagan innehåller även bestämmelser om examens-
benämning och om översättning av examensbenämningen.

Högskoleförordningens tillämpning

2 § För utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå gäller i övrigt
6 kap. 2, 3 och 6�24 §§ högskoleförordningen (1993:100).

Tillträde till utbildning som leder till officersexamen

Grundläggande behörighet

3 § För att kunna bli antagen till en utbildning som leder till officersexa-
men som anges i bilagan till denna förordning krävs, utöver vad som gäller
för grundläggande behörighet enligt 7 kap. 5, 6 och 24 §§ högskoleförord-
ningen (1993:100), att sökanden

1. är svensk medborgare,
2. har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om total-

försvarsplikt eller motsvarande militär utbildning, och

3. har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säker-

hetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Särskild behörighet

4 § Försvarshögskolan får meddela föreskrifter om den särskilda behörig-
het som krävs för att bli antagen till utbildning som avses i 3 §.

Högskoleförordningens tillämpning

5 § För tillträde till utbildning som avses i 3 § gäller i övrigt 7 kap. 1�8,
12, 13, 17, 18, 19�23 §§ högskoleförordningen (1993:100).

Försvarshögskolan får besluta om undantag från 7 kap. 13 § första stycket

högskoleförordningen.

Tillträde till övrig utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

6 § För tillträde till övrig utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid
Försvarshögskolan gäller 7 kap. 1�9 a, 11�13, 15�28 och 30�33 §§ högsko-
leförordningen (1993:100).

Disciplinära åtgärder

7 § Disciplinära åtgärder mot studenter som är antagna till och bedriver
högskoleutbildning vid Försvarshögskolan får vidtas enligt bestämmelserna
i 10 kap. högskoleförordningen (1993:100).

background image

5

SFS 2007:1164

6 kap. Annan utbildning vid Försvarshögskolan

8 § Försvarshögskolan får på uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten
eller någon annan uppdragsgivare anordna uppdragsutbildning enligt förord-
ningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

Vad som sägs i 3 § andra stycket i förordningen om uppdragsutbildning

vid universitet och högskolor ska inte gälla för uppdragsutbildning på upp-
drag av Krisberedskapsmyndigheten.

9 §

Försvarshögskolan får på uppdrag av Försvarsmakten anordna annan

utbildning än den som regleras enligt denna förordning.

Vid utbildning enligt första stycket tillämpas avgiftsförordningen

(1992:191). Försvarshögskolan får meddela föreskrifter om avgiftens stor-
lek. Avgiften ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

7 kap. �verklagande

1 § För överklagande av beslut fattade av Försvarshögskolan gäller
bestämmelserna i 12 kap. högskoleförordningen (1993:100). Vad som sägs
om undantag av vissa anställningar i 12 kap. 2 § första stycket 1 i samma
förordning ska även avse anställning av officerare enligt 4 kap. 2 och 3 §§
denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan ska upphöra att gälla.

2. Hänvisningen i 2 kap. 2 § till 2 kap. 11 § högskoleförordningen

(1993:100) om rektors behörighet ska tillämpas första gången då en ny rek-
tor ska anställas eller senast fr.o.m. den 1 oktober 2008.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av anställ-

ningsbeslut som har meddelats före den 1 januari 2008.

4. Bestämmelserna i 5 kap. om tillträde till officersutbildning ska tilläm-

pas första gången vid antagning som börjar efter den 30 juni 2008.

5. Den som före den 1 januari 2008 har påbörjat en utbildning enligt äldre

bestämmelser och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning
men fått anstånd till tid därefter att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra
sin utbildning för att få en yrkesofficersexamen enligt de äldre bestämmel-
serna, dock längst till utgången av juni 2012.

6. Den som antagits till yrkesofficersprogrammet under 2006 respektive

officersprogrammet under 2007 ska på begäran till Försvarshögskolan anses
vara antagen till utbildning som leder till officersexamen som anges i bila-
gan till denna förordning.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

6

SFS 2007:1164

Bilaga

Innehåll

I denna bilaga anges

1. vilka examina som får avläggas på grundnivå och avancerad nivå och

inom vilka områden vid Försvarshögskolan, och

2. vilka krav som ska uppfyllas för respektive examen (examensbeskriv-

ning).

Gemensamma bestämmelser

Examensbenämning

En examensbenämning består av examen enligt vad som anges i denna
bilaga och i förekommande fall ett för- eller efterled eller båda, som anger
examens inriktning. Försvarshögskolan bestämmer vilka för- eller efterled
som ska användas. För vissa examina ska, enligt vad som framgår av
examensbeskrivningarna, Försvarshögskolan bestämma en inriktning.

�versättning

En översättning av examensbenämningen ska återspegla examens omfatt-
ning och i förekommande fall inriktning samt på vilken nivå examen
avläggs.

Högskoleverket får meddela föreskrifter om översättningen av examen till
engelska. Försvarshögskolan beslutar om översättningen av examen i exa-
mensbeviset till andra språk än engelska, efter samråd med Högskoleverket i
fråga om den rättsliga status som en översättning av examen kan ha i andra
länder.

Försvarshögskolan beslutar om översättning av de för- och efterled som För-
svarshögskolan använder. Försvarshögskolan ska till Högskoleverket
anmäla de för- och efterled på svenska som Försvarshögskolan bestämt ska
användas till varje examen samt översättningen av dem till engelska.

Försvarshögskolan får också till Högskoleverket anmäla översättningen av
examensbenämningar till andra språk än engelska.

Förteckning över examina

Examina på grundnivå

Generella examina

Högskoleexamen
Kandidatexamen

Yrkesexamina

Officersexamen

background image

7

SFS 2007:1164

Examina på avancerad nivå

Generella examina

Magisterexamen
inom områdena krigsvetenskap eller statsvetenskap

Examensbeskrivningar

EXAMINA P�& GRUNDNIV�&

GENERELLA EXAMINA

Högskoleexamen

Omfattning

Högskoleexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120
högskolepoäng med viss inriktning som Försvarshögskolan själv bestäm-
mer.

Mål

Kunskap och förståelse

För högskoleexamen ska studenten
� visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområ-
det) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga
grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga

För högskoleexamen ska studenten
� visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att
formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för ut-
bildningen,
� visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grup-
per, och
� visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa upp-
gifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleexamen ska studenten
� visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställ-
ningar inom huvudområdet för utbildningen.

Självständigt arbete (examensarbete)

För högskoleexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha full-
gjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbild-
ningen.

background image

8

SFS 2007:1164

�vrigt

För högskoleexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav
gälla som Försvarshögskolan bestämmer inom ramen för kraven i denna
examensbeskrivning.

Kandidatexamen

Omfattning

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180
högskolepoäng med viss inriktning som Försvarshögskolan bestämmer,
varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvud-
sakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

Mål

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen ska studenten
� visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegri-
pet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga me-
toder inom området, fördjupning inom någon del av området samt oriente-
ring om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen ska studenten
� visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant informa-
tion i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställ-
ningar och situationer,
� visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt
att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
� visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera informa-
tion, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
� visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det
område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen ska studenten
� visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar
med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
� visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för
hur den används, och
� visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att
utveckla sin kompetens.

background image

9

SFS 2007:1164

Självständigt arbete (examensarbete)

För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha full-
gjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng
inom huvudområdet för utbildningen.

�vrigt

För kandidatexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav
gälla som Försvarshögskolan bestämmer inom ramen för kraven i denna
examensbeskrivning.

YRKESEXAMINA

Officersexamen

Omfattning

Officersexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180
högskolepoäng.

Mål

För officersexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som
krävs för att självständigt arbeta som officer.

Kunskap och förståelse

För officersexamen ska studenten
� visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfa-
renhet och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt
kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sam-
bandets betydelse för yrkesutövningen,
� visa sådant brett kunnande i militära ämnen som krävs för att i en ledande
befattning ansvara för personal och materiel i militära operationer,
� visa förståelse för mekanismer och interaktion i militära konflikter längs
hela skalan av konflikter,
� visa kunskap om krishantering i påfrestande situationer för samhället, och
� visa kunskap om såväl nationella som internationella relevanta författ-
ningar och regelverk.

Färdighet och förmåga

För officersexamen ska studenten
� visa förmåga att med en helhetssyn planera, leda och med adekvata meto-
der genomföra uppgifter inom givna ramar,
� visa förmåga att utbilda, informera och stödja olika grupper,
� visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer,
företeelser och frågeställningar utifrån uppgiftens, individens och gruppens
behov,

background image

10

SFS 2007:1164

� visa förmåga att kritiskt och systematiskt granska, bedöma och använda
relevant information,
� visa förmåga till lagarbete och samverkan med grupper med olika sam-
mansättningar, och
� visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang munt-
ligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lös-
ningar med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För officersexamen ska studenten
� visa självkännedom och empatisk förmåga,
� visa förmåga till säkerhetsmässigt tänkande i olika situationer,
� visa förmåga att inom yrkesutövningen göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beak-
tande av de mänskliga rättigheterna,
� visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället
och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet militära, sociala och
ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter,
� visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt, och
� visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlö-
pande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)

För officersexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha full-
gjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

�vrigt

För officersexamen ska också de preciserade krav gälla som Försvarshög-
skolan bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

EXAMINA P�& AVANCERAD NIV�&

GENERELLA EXAMINA

Magisterexamen

Omfattning

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60
högskolepoäng med viss inriktning som Försvarshögskolan bestämmer,
varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga om-
rådet (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandi-
datexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hög-
skolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som
antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av
en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag

background image

11

SFS 2007:1164

enligt 7 kap. 28 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100) på grund
av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

Mål

Kunskap och förståelse

För magisterexamen ska studenten
� visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegri-
pet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar
av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
� visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För magisterexamen ska studenten
� visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad
information,
� visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar
samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgif-
ter inom givna tidsramar,
� visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera
sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för
dessa i dialog med olika grupper, och
� visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utveck-
lingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen ska studenten
� visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar
med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsar-
bete,
� visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i
samhället och människors ansvar för hur den används, och
� visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta an-
svar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)

För magisterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha full-
gjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng
inom huvudområdet för utbildningen.

background image

12

SFS 2007:1164

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

�vrigt

För magisterexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav
gälla som Försvarshögskolan bestämmer inom ramen för kraven i denna
examensbeskrivning.