SFS 2007:1165 Förordning om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

071165.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1164) för
Försvarshögskolan;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 5 och 6 §§ förordningen (2007:1164) för

Försvarshögskolan ska ha följande lydelse.

5 kap.

5 § För tillträde till utbildning som avses i 3 § gäller i övrigt 7 kap. 1�8,
12, 13, 17, 18 § första och tredje stycket och 19�23 §§ högskoleförord-
ningen (1993:100) samt bilaga 3 till den förordningen med undantag av
punkterna 3 och 8.

Försvarshögskolan får besluta om undantag från 7 kap. 13 § första stycket

högskoleförordningen (1993:100).

6 § För tillträde till övrig utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid
Försvarshögskolan gäller 7 kap. 1�9 a, 11�13, 15�28 och 30�33 §§ högsko-
leförordningen (1993:100).

Försvarshögskolan får, i den mån krav på särskild behörighet ställs, be-

stämma vilka områdesbehörigheter som ska gälla för utbildningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:1165

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007