SFS 2007:1166 Förordning med instruktion för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

071166.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Myndigheten för nätverk och
samarbete inom högre utbildning;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning har till
uppgift att stödja och främja arbetet vid universitet och högskolor i frågor
om

1. breddad rekrytering av studenter till universitet och högskolor,
2. pedagogisk utveckling, och
3. utbildning som bedrivs på distans och som grundas på informations-

och kommunikationsteknik (IT-stödd distansutbildning).

Myndigheten ska också ansvara för vissa uppgifter i anslutning till Sveri-

ges nätuniversitet.

Myndigheten ska i arbetet med dessa uppgifter bidra till kunskapsupp-

byggnad, samordning och erfarenhetsutbyte mellan lärosätena. Arbetet ska
ske i samarbete med lärosätena.

2 § Myndigheten ska särskilt svara för att

1. sprida information och verka för en ökad tillämpning av nationella och

internationella kunskaper och erfarenheter inom området för de uppgifter
som myndigheten ansvarar för,

2. fördela medel för att främja breddad rekrytering, pedagogisk utveckling

och nätuniversitetets utveckling och för att stimulera IT-stödd distansutbild-
ning,

3. följa upp och dokumentera resultaten av de insatser som myndigheten

stödjer och främjar,

4. registrera sådan IT-stödd distansutbildning som anmälts enligt förord-

ningen (2002:25) om samverkan genom Sveriges nätuniversitet,

5. presentera nätuniversitetets utbud av IT-stödd distansutbildning elek-

troniskt, och

6. administrera och samorda nätuniversitetets verksamhet.

3 § Myndigheten ska när den fullgör sina uppgifter beakta studenternas
perspektiv.

SFS 2007:1166

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1166

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Ledning

4 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

5 § Generaldirektören är myndighetschef.

Myndighetens beslut om fördelning av medel

6 § Myndigheten ska i ett beslut om att bevilja medel ange vem eller vilka
som är mottagare av medlen och därmed ansvarar för att medlen används en-
ligt de villkor som har ställts upp.

Myndigheten får besluta att medlen inte längre ska betalas ut, om den

verksamhet som medlen avser inte uppfyller de krav som har ställts upp. En
upplysning om detta ska tas in i beslutet att bevilja medel.

Undantag från myndighetsförordningen

7 § Bestämmelsen i 27 § myndighetsförordningen (2007:515) om rätt att
företräda staten vid domstol ska inte tillämpas på myndigheten.

�verklagande

8 § Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av medel och om regist-
rering får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2005:1236) med instruktion för Myndigheten för nätverk och samarbete
inom högre utbildning ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)