SFS 2007:1167 Lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

071167.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:266) om skatt på
annonser och reklam;

utfärdad den 29 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1972:266) om skatt

på annonser och reklam

2

dels att anvisningarna till 24 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 12, 24 och 32 §§ samt anvisningarna till 13 § ska ha följande ly-

delse.

1 §

3 Skatt (reklamskatt) erlägges enligt denna lag till staten för annons,

som är avsedd att offentliggöras inom landet, och för reklam, som är avsedd
att spridas inom landet i annan form än annons.

I denna lag förstås med
1. trycksak, avtryck som framställts i flera lika exemplar i tryckpress eller

genom screenförfarande,

2. reklam, meddelande som har till syfte att åstadkomma eller främja av-

sättning i kommersiell verksamhet av vara, fastighet, nyttighet, rättighet
eller tjänst,

3. annons, särskilt utrymme som upplåtits i trycksak för återgivning av

text eller bild för annan än utgivaren och sådant utrymme i trycksaken som
tagits i anspråk av utgivaren för egen reklam,

4. periodisk publikation, publikation som enligt utgivningsplan ska

komma ut med normalt minst fyra nummer om året och som inte är att anse
som reklamtrycksak,

5. reklamtrycksak, trycksak som framställts huvudsakligen i syfte att of-

fentliggöra reklam för utgivaren,

6. annonsblad, trycksak som inte är att anse som en reklamtrycksak och

som innehåller annonser och som saknar redaktionellt innehåll eller som har
ett obetydligt redaktionellt innehåll utöver sådant som har samband med
dem som annonserar,

7. katalog, en efter vissa grunder upprättad förteckning över personer, fö-

remål eller liknande,

8. program, förteckning över personer och deras roll eller nummer vid

teaterföreställning, konsert, idrottsevenemang eller liknande.

1 Prop. 2007/08:18, bet. 2007/08:SkU8, rskr. 2007/08:44.

2 Lagen omtryckt 1984:156. Senaste lydelse av anvisningarna till 24 § 1974:416.

3 Senaste lydelse 1977:1050.

SFS 2007:1167

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1167

12 §

4 Skatten för annons i periodisk publikation tas ut med 3 procent av

beskattningsvärdet och annars med 8 procent av beskattningsvärdet.

För annons i annonsblad, katalog eller program tas skatten ut med

8 procent även om publikationen är periodisk.

24 §

5 Till skattskyldig, som redovisat reklamskatt för annonser i självstän-

dig periodisk publikation, återbetalar beskattningsmyndigheten så stor del av
den erlagda skatten för ett beskattningsår som svarar mot en skattepliktig
omsättning om högst 50 miljoner kronor för helt år. �&terbetalningen sker ef-
ter utgången av varje halvt beskattningsår. För första halvåret av ett beskatt-
ningsår får återbetalat belopp ej överstiga skatten på en omsättning om hälf-
ten av det nämnda beloppet. �r ett beskattningsår längre eller kortare än tolv
månader ska den angivna gränsen räknas upp eller ned i motsvarande mån.

Skattskyldig som ger ut annonsblad, katalog eller program är inte berätti-

gad till återbetalning av reklamskatt för sådan trycksak.

Föreligger rätt till återbetalning enligt första stycket får beskattnings-

myndigheten, om den skattepliktiga omsättningen kan förväntas med säker-
het icke överstiga det högsta belopp för helt år som anges i första stycket,
medge befrielse från skyldighet att inbetala reklamskatt.

Om synnerliga skäl föreligger, kan beskattningsmyndigheten återbetala

skatt tidigare än som anges i första stycket.

32 §

6 Beslut enligt 24 § tredje eller fjärde stycket får inte överklagas.

Beslut enligt 9 a § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Anvisningar

till 13 §

7

Med vederlag avses det avtalade priset, däri inräknat avtalade pristillägg

enligt faktura eller annan handling.

Från vederlag får ej avräknas s.k. villkorlig rabatt som utgår vid betalning

i efterhand inom viss tid. Utställes växel eller annat skuldebrev för betal-
ningen, utgöres beskattningsvärdet av belopp enligt sådan handling med till-
lägg av vederlag som därutöver kommit den skattskyldige till godo. Avdrag
får ej göras för diskonto vid diskontering av sådant skuldebrev.

Utgår gemensamt vederlag för prestationer som ska inräknas i beskatt-

ningsvärdet och för andra prestationer, bestäms beskattningsvärdet efter
uppdelning av vederlaget efter skälig grund.

Skäligt värde enligt 13 § andra stycket bestämmes enligt ortens pris enligt

samma grunder som föreskrivs för marknadsvärde i 61 kap. inkomstskatte-
lagen (1999:1229).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari

2007.

4 Senaste lydelse 2005:957.

5 Senaste lydelse 2005:957.

6 Senaste lydelse 2000:469.

7 Senaste lydelse 1999:1241.

background image

3

SFS 2007:1167

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007