SFS 2007:1168 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

071168.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 29 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 10 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi ska ha följande lydelse.

11 kap.

10 §

2 Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle

som förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 7
och 3 och 4 §§.

Avdrag enligt första stycket får göras endast i den mån avdrag inte gjorts

enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 i fall som avses i 6 a kap. 1 § 7 eller 3 eller
4 §.

Den som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft som i Sverige framställts i

ett vindkraftverk får göra avdrag med ett belopp som svarar mot 13 öre per
kilowattimme om kraftverket är placerat på havsbotten eller på Vänerns bot-
ten. För annan placering får avdrag göras motsvarande 2 öre per kilowatt-
timme. Avdragsrätten upphör dock när den sammanlagda elproduktionen i
vindkraftverket uppgår till 20 000 kilowattimmar per installerad kilowatt en-
ligt elgeneratorns märkeffekt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1, rskr. 2007/08:30.

2 Senaste lydelse 2006:1394.

SFS 2007:1168

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007