SFS 2007:1169 Förordning om ändring i förordningen (1994:426) om brottsofferfond

071169.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:426) om
brottsofferfond;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1994:426) om brottsoffer-

fond ska ha följande lydelse.

1 §

1

Bidrag från brottsofferfonden får lämnas för att stödja forskning, ut-

bildning, information och utvecklingsverksamhet. Bidrag får även lämnas
till ideella organisationer i form av verksamhetsstöd.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelsen 1999:1213.

SFS 2007:1169

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007