SFS 2007:1170 Förordning med instruktion för Brottsförebyggande rådet

071170.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Brottsförebyggande rådet;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Brottsförebyggande rådet har till uppgift att bidra till kunskapsutveck-
lingen inom det kriminalpolitiska området och främja brottsförebyggande
arbete.

2 § Brottsförebyggande rådet ska

1. ansvara för officiell rättsstatistik i enlighet med vad som anges i för-

ordningen (2001:100) om den officiella statistiken och analysera rättsstatis-
tikens källor,

2. följa, analysera och rapportera om rättsstatistiken, brottsligheten och

samhällets reaktioner på brott,

3. utveckla kunskapskällor om brott, brottsoffer och gärningsmän,
4. initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för att ge reger-

ingen underlag för åtgärder och prioriteringar på det kriminalpolitiska områ-
det samt löpande bistå regeringen i kriminalpolitiska frågor,

5. initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för att ge myn-

digheterna inom det kriminalpolitiska området underlag för åtgärder och pri-
oriteringar inom myndigheternas respektive verksamhetsområden,

6. initiera, stödja och informera om lokala brottsförebyggande insatser

inom olika samhällssektorer,

7. medverka till att rättsväsendet och andra brottsförebyggande aktörer får

kunskap och information om såväl nationella som internationella forsk-
nings- och utvecklingsprojekt på det kriminalpolitiska området, och

8. integrera ett jämställdhets-, barn- och ungdomsperspektiv i sin verk-

samhet genom att i sitt utvärderings-, forsknings- och utvecklingsarbete be-
lysa och beakta förhållandena utifrån ålder och kön. Om det inte finns sär-
skilda skäl mot det ska myndigheten redovisa statistik, uppföljningar och
analyser med kön som övergripande indelningsgrund.

3 § Rättsstatistiken ska utvecklas löpande och publiceras årligen.

Ledning

4 § Brottsförebyggande rådet leds av en myndighetschef.

SFS 2007:1170

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1170

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

5 § Vid Brottsförebyggande rådet ska det finnas ett insynsråd som består
av högst nio ledamöter.

Särskilda organ

6 § Till Brottsförebyggande rådet är ett rådgivande organ knutet, det
vetenskapliga rådet, som har till uppgift att bistå med råd och vägledning i
myndighetens forsknings- och utvecklingsverksamhet och verka för att den
bedrivs på vetenskaplig grund.

Det vetenskapliga rådet består av personer med vetenskaplig erfarenhet

från ämnesområden som har betydelse för rådets verksamhet.

Myndighetens chef förordnar ledamöter i rådet.

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid Brottsförebyggande rådet ska det finnas en personalansvars-
nämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Brotts-
förebyggande rådet.

�verklagande

10 § Brottsförebyggande rådets beslut i ärenden om fördelning av bidrag
eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2005:1033) med instruktion för Brottsförebyggande rådet ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)