SFS 2007:1171 Förordning med instruktion för Brottsoffermyndigheten

071171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Brottsoffermyndigheten;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Brottsoffermyndighetens uppgift är att främja alla brottsoffers rättighe-
ter, uppmärksamma deras behov och intressen samt vara ett informations-
och kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

2 § Utöver det som följer av brottsskadelagen (1978:413), lagen
(1994:419) om brottsofferfond, brottsskadeförordningen (1978:653), och
förordningen (1994:426) om brottsofferfond, ska Brottsoffermyndigheten

1. aktivt verka för att berörda får kännedom om möjligheterna till brotts-

skadeersättning och om möjligheterna till bidrag från brottsofferfonden,

2. genom utåtriktad verksamhet verka för att myndigheter, andra aktörer

och allmänheten får ökad kunskap om brottsofferfrågor,

3. lämna upplysningar, vägledning och råd i brottsofferfrågor samt ta till-

vara synpunkter och erfarenheter från dem som drabbats av brott,

4. medverka i internationellt samarbete på brottsofferområdet,
5. för statens räkning återkräva utbetald brottsskadeersättning samt i

övrigt företräda staten vid och utanför domstol i fråga om fordringar som av-
ses i 17 och 19 §§ brottsskadelagen, och

6. integrera ett jämställdhets-, barn- och ungdomsperspektiv genom att i

sin verksamhet belysa och beakta förhållandena utifrån ålder och kön. Om
det inte finns särskilda skäl mot det ska myndigheten redovisa statistik, upp-
följningar och analyser med kön som övergripande indelningsgrund.

3 § Brottsoffermyndigheten ska vara kontaktmyndighet i frågor som rör
rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsof-
fer.

1

Ledning

4 § Brottsoffermyndigheten leds av en myndighetschef.

1 EUT L 261, 6.8.2004, s. 15 (Celex 32004L0080).

SFS 2007:1171

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1171

Särskilda organ

Nämnden för brottsskadeersättning

5 § Vid Brottsoffermyndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som be-
nämns Nämnden för brottsskadeersättning och har till uppgift att avgöra
ärenden enligt 13 § första stycket brottsskadelagen (1978:413) och andra
ärenden som enligt lag ska prövas av nämnden.

6 § Nämnden består av en ordförande, två vice ordförande och tre andra
ledamöter. För varje ledamot utom ordföranden ska det finnas en ersättare.
Enligt 13 § andra stycket brottsskadelagen (1978:413) ska ordföranden och
vice ordförandena i nämnden vara eller ha varit ordinarie domare.

7 § Nämnden är beslutför med fyra ledamöter. Av dessa ska ordföranden
eller en av de båda vice ordförandena samt minst två andra ledamöter eller
ersättare för dem vara närvarande.

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning ska före-

skrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål tillämpas.
Ordföranden ska dock säga sin mening först.

Nämnden får i en arbetsordning närmare besluta föreskrifter om sina ar-

betsformer och rutiner.

Rådet för brottsofferfonden

8 § Vid Brottsoffermyndigheten finns ett råd som benämns Rådet för
brottsofferfonden och har till uppgift att pröva frågor om bidrag från brotts-
offerfonden enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond och förordningen
(1994:426) om brottsofferfond.

9 § Rådet består av generaldirektören som ordförande och sju andra leda-
möter.

10 § Rådet är beslutfört när ordföranden och fyra andra ledamöter är när-
varande. Rådet får i en arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till
generaldirektören eller någon annan anställd att avgöra sådana ärenden som
är av det slaget att de inte behöver prövas av rådet. Ansökningar om bidrag
till forskningsprojekt ska dock alltid prövas av rådet.

Rådet får i en arbetsordning närmare besluta föreskrifter om sina arbets-

former och rutiner.

Anställningar och uppdrag

11 § Generaldirektören är myndighetschef.

12 § Ledamöter och ersättare i Nämnden för brottsskadeersättning och
ledamöter i Rådet för brottsofferfonden utses av regeringen för en bestämd
tid.

background image

3

SFS 2007:1171

Personalansvarsnämnd

13 § Vid Brottsoffermyndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Brottsoffermyndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2005:1032) med instruktion för Brottsoffermyndigheten ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007