SFS 2007:1172 Förordning med instruktion för Kriminalvården

071172.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Kriminalvården;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Kriminalvården ansvarar för att verkställa utdömda påföljder, bedriva
häktesverksamhet samt utföra personutredningar i brottmål.

2 § Kriminalvården ska verka för att

1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,
2. lagföring kan ske på ett effektivt sätt, och
3. återfall i brott förebyggs.
Kriminalvården ska särskilt vidta åtgärder som syftar till att brottslighet

under verkställigheten förhindras, frigivningen förbereds, narkotikamissbru-
ket bekämpas och innehållet i verkställigheten anpassas efter varje individs
behov.

3 § Anstaltsorganisationen ska vara utformad så att den tillgodoser dels
olika behov av säkerhet, dels de intagnas behov av arbete, utbildning och
särskild behandling samt främjar en ändamålsenlig planering av de intagnas
frigivning.

Häktesorganisationen ska vara utformad så att den främjar ett effektivt

samarbete med övriga myndigheter inom rättsväsendet. En lokalisering av
häktena som underlättar detta samarbete ska eftersträvas. Innan beslut om
större förändringar i häktesorganisationen fattas ska samråd ske med Dom-
stolsverket, �&klagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Rikspolis-
styrelsen samt med de tingsrätter, länsstyrelser och polismyndigheter som
berörs av verksamheten.

Antalet platser inom häktes- och anstaltsorganisationen ska fortlöpande

anpassas till behovet.

4 § Frivårdsorganisationen ska vara utformad så att den dels tillgodoser
behovet av kontroll, stöd och andra åtgärder när det gäller klienterna, dels
främjar ett effektivt samarbete med Kriminalvårdens övriga verksamheter
och med övriga myndigheter.

SFS 2007:1172

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1172

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

5 § Kriminalvården ska i sin författningssamling ge ut en förteckning över
häkten och anstalter. Av förteckningen ska också för varje anstalt framgå om
avdelningarna är öppna eller slutna.

6 § Kriminalvården får bistå andra myndigheter med inrikes- och utrikes-
transporter av personer som är berövade friheten.

För varje person som transporteras av Kriminalvården ska det föras jour-

nal.

Ledning

7 § Kriminalvården leds av en myndighetschef.

8 § Vid Kriminalvården ska det finnas ett insynsråd som består av högst
nio ledamöter.

Organisation

9 § Kriminalvården utför administrativa uppgifter åt Kriminalvårds-
nämnden.

Anställningar och uppdrag

10 § Generaldirektören är myndighetschef.

11 § Vid Kriminalvården finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

12 §

Vid Kriminalvården ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 § Kriminalvården ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Rätt att meddela föreskrifter

14 § Kriminalvården får meddela de föreskrifter i organisatoriskt hänse-
ende som behövs för att uppnå samordning, effektivitet, enhetlighet och
följdriktighet inom kriminalvårdsverksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2005:985) med instruktion för Kriminalvården ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)