SFS 2007:1173 Förordning med instruktion för Kriminalvårdsnämnden

071173.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Kriminalvårdsnämnden;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Bestämmelser om Kriminalvårdsnämndens sammansättning och upp-
gifter finns i

� 37 kap. brottsbalken,
� lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,
� passlagen (1978:302),
� lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, och
� förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

Organisation

3 § Kriminalvården tillhandahåller Kriminalvårdsnämnden sammanträdes-
rum, kanslilokaler och personal.

4 § Kriminalvårdsnämnden ska varje år före den 1 mars ge in en berättelse
till Kriminalvården om sin verksamhet under det senaste budgetåret.

�rendenas handläggning

5 § Nämndens sammanträden hålls i Stockholm. För behandling av ett
visst ärende eller en viss grupp av ärenden får nämnden dock sammanträda
på annan ort. Nämnden får även sammanträda per telefon.

6 § Om ordföranden inte bestämmer annat avgörs ärendena efter föredrag-
ning av en tjänsteman hos Kriminalvården.

Kriminalvårdsnämnden får bestämma att en kriminalvårdstjänsteman ska

närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar.

SFS 2007:1173

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1173

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

7 § Vid handläggning av ärenden som angår Kriminalvårdsnämndens
administration är nämnden beslutför när ordföranden och minst två andra
ledamöter är närvarande.

8 § Den som är ersättare för ledamot ska ges tillfälle att genom informa-
tion följa arbetet i Kriminalvårdsnämnden.

När det är lämpligt bör ersättaren kallas till sammanträde även när inte

någon ordinarie ledamot har förfall.

Vid behov ska särskilda informationsmöten för ledamöter och ersättare

anordnas.

9 § Vid Kriminalvårdsnämndens sammanträden ska föras protokoll, som
ska justeras av ordföranden.

10 § Kallelser och andra handlingar får tillställas den dömde genom del-
givning.

11 § Kriminalvårdsnämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter
eller i ett enskilt fall besluta om vem som får begära in förklaringar, upplys-
ningar eller yttranden i ärendena.

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

3 § om ledningens ansvar,
4 § första stycket 3 och 4 om verksamhetsplan och intern styrning och

kontroll,

5 § om delegering,
8 § om arbetsgivarpolitik,
15 § om beslutförhet,
16 § om brådskande ärenden,
20 § om föredragning,
22�24 §§ om anställningar och uppdrag,
27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,
28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse,

och

29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:682) med instruktion för kriminalvårdsnämnden ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)