SFS 2007:1174 Förordning med instruktion för övervakningsnämnderna

071174.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för övervakningsnämnderna;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § �vervakningsnämndernas verksamhetsområden beslutas av rege-
ringen.

Bestämmelser om övervakningsnämndernas sammansättning och upp-

gifter m.m. finns i

� 26, 28 och 37 kap. brottsbalken,
� lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,
� passlagen (1978:302),
� lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll,
� förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt, och
� förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk

kontroll.

Ledning

2 § En övervakningsnämnd leds av en nämnd.

Organisation

3 § Ordförande och vice ordförande i övervakningsnämnderna förordnas
av Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Nämndens beslut om för-
ordnande får inte överklagas.

4 § En övervakningsnämnd biträds av en sekreterare, som förordnas av
nämnden. Mer än en sekreterare får förordnas endast om Kriminalvården
medger det.

Det ingår i sekreterarens uppgifter att ansvara för att ärenden och inkom-

mande handlingar diarieförs.

5 § �vervakningsnämnderna ska varje år före den 1 mars ge in en be-
rättelse till Kriminalvården om sin verksamhet under det senaste budgetåret.

SFS 2007:1174

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1174

�rendenas handläggning

6 § �rendena avgörs efter föredragning av sekreteraren, eller om en över-
vakningsnämnd så beslutar, av en kriminalvårdstjänsteman.

En övervakningsnämnd får bestämma att en kriminalvårdstjänsteman ska

närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar. En kriminalvårds-
tjänsteman har alltid rätt att vara närvarande, när nämnden behandlar ett
ärende som han eller hon handlägger.

Chefen för kriminalvårdsregionen har också rätt att närvara vid övervak-

ningsnämndens sammanträden.

7 § Den som är ersättare för ledamot ska få tillfälle att genom information
följa arbetet i övervakningsnämnden.

När det är lämpligt bör ersättaren kallas till sammanträde även när inte nå-

gon ordinarie ledamot har förfall.

Vid behov ska särskilda informationsmöten för ledamöter och ersättare

anordnas.

8 § Vid övervakningsnämndernas sammanträden ska det föras protokoll,
som ska justeras av ordföranden.

9 § En underrättelse om en övervakningsnämnds beslut ska sändas till
Kriminalvården. Har en övervakningsnämnd ändrat villkoren i en behand-
lingsplan som har föreskrivits enligt 28 kap. 6 a § brottsbalken, ska en un-
derrättelse om beslutet också sändas till åklagaren.

10 § En övervakningsnämnd ska genom besök i de kriminalvårdsanstalter
som hör till nämndens verksamhetsområde skaffa sig kännedom om förhål-
landena i anstalterna. Vid sådana besök ska de intagna få tillfälle till samtal
med nämnden eller någon av ledamöterna.

11 § Ordföranden och sekreteraren samt den eller de kriminalvårdstjänste-
män som ordföranden utser får pröva frågor om utlämnande av allmänna
handlingar och frågor som uppkommer i samband med att nämndens beslut
överklagas eller att omprövning begärs av ett sådant beslut.

12 § För arbete i en övervakningsnämnd ska följande ersättning lämnas.

Befattning

Ersättning

Ordförande

12 200 kronor per år samt 140 kronor per
dag under vilken arbete utförts för nämn-
dens räkning

Vice ordförande

5 800 kronor per år samt 140 kronor per
dag under vilken arbete utförts för nämn-
dens räkning

Tillfällig ersättare för en ordförande

950 kronor per sammanträde

Ordförande som har beredskap enligt
5 § förordningen (1994:1060) om inten-
sivövervakning med elektronisk kon-
troll

600 kronor per dag

background image

3

SFS 2007:1174

Kriminalvården beslutar om ersättning till övriga ledamöter i en övervak-

ningsnämnd.

13 § Kallelser och andra handlingar får tillställas den dömde genom del-
givning.

Undantag från myndighetsförordningen

14 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på övervakningsnämnderna:

3 § om ledningens ansvar,
4 § första stycket 3 och 4 om verksamhetsplan och intern styrning och

kontroll,

5 § om delegering,
8 § om arbetsgivarpolitik,
15 § om beslutförhet,
16 § om brådskande ärenden,
20 § om föredragning,
22�24 §§ om anställningar och uppdrag,
27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,
28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse,

och

29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:683) med instruktion för övervakningsnämnderna ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007