SFS 2007:1175 Förordning med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

071175.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Nationalmuseum med Prins
Eugens Waldemarsudde;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde be-
står av Nationalmuseum och av Prins Eugens Waldemarsudde.

Myndigheten har till uppgift att främja konsten, konstintresset och konst-

vetenskapen. Myndigheten ska särskilt levandegöra de äldre konstformerna
och deras samband med den nutida konsten och samhällets utveckling samt
verka för konstnärlig och kulturell förnyelse.

2 § Myndighetens ansvars- och samlingsområde omfattar äldre måleri,
skulptur, teckning och grafik, företrädesvis från tiden före år 1900, samt por-
trätt och konsthantverk från äldre tid till nutid.

3 § Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika

de samlingar som har anförtrotts myndigheten,

2. hålla ett urval av de samlingar som är avsedda för utställning tillgäng-

ligt för allmänheten, bedriva utställningsverksamhet och annan pedagogisk
verksamhet samt bedriva utlånings- och depositionsverksamhet, och

3. inom sitt område vetenskapligt bearbeta övriga samlingar av konst och

konsthantverk som tillhör eller understöds av staten.

4 § Myndigheten ska som ansvarsmuseum särskilt

1. verka för en lämplig samordning av museiväsendet, särskilt mellan mu-

seer på central och regional nivå,

2. verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och dess

omvärld och då företräda museiväsendet, och

3. inom sitt område bistå annan museiverksamhet, särskilt på regional

nivå.

5 § Verksamheten vid Prins Eugens Waldemarsudde ska bedrivas i enlig-
het med föreskrifterna i prinsens testamente.

SFS 2007:1175

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1175

6 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1�4 §§ får den tillhan-
dahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra
tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Samverkan

7 § Myndigheten ska samarbeta med Moderna museet om gemensamma
funktioner.

Ledning

8 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

9 § Prins Eugens Waldemarsudde utgör en särskild enhet inom myndighe-
ten.

Särskilda organ

10 § För Prins Eugens Waldemarsudde finns en styrelse som, i enlighet
med prinsens testamente, består av sju personer, chefen medräknad. En av
ledamöterna är ordförande och en vice ordförande.

Ledamöterna av styrelsen för Prins Eugens Waldemarsudde är, enligt

prinsens testamente, riksmarskalken, chefen för Nationalmuseum och che-
fen för Prins Eugens Waldemarsudde. Därutöver utser regeringen fyra leda-
möter för en bestämd tid.

Styrelsen utser ordförande och vice ordförande.
Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst tre ledamöter, bland dem

chefen för Prins Eugens Waldemarsudde, är närvarande.

Anställningar och uppdrag

11 § �verintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

12 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 § Myndigheten

ska

tillämpa

personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Avgifter

14 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 3 § 2, får den ta ut
avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgiften
bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen
(1992:191). Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

background image

3

SFS 2007:1175

För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla ut-

ställningar.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar även Prins Eugens

Waldemarsudde.

15 § För verksamhet som anges i 6 § ska myndigheten ta ut avgifter mot-
svarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndighe-
ten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

16 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1999:562) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Walde-
marsudde upphör att gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007