SFS 2007:1176 Förordning med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

071176.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen förskriver följande.

Uppgifter

1 § Naturhistoriska riksmuseet har till uppgift att främja intresset för samt
kunskapen och forskningen om universums och jordens uppbyggnad och ut-
veckling, växt- och djurvärlden samt människans biologi och naturmiljö.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika

de samlingar som anförtrotts myndigheten,

2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva

och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,

3. driva och stödja forskning inom de ämnesområden som omfattas av

myndighetens verksamhet, och

4. bistå andra myndigheter i frågor som rör biologisk mångfald, artbeva-

rande samt långsiktiga effekter av människans påverkan på naturmiljön, i
den omfattning som myndigheten bestämmer.

3 § Myndigheten är ansvarsmuseum inom området naturhistoria. Myndig-
heten ska inom detta område

1. verka för en lämplig samordning av museiväsendet, särskilt mellan mu-

seer på central och regional nivå,

2. verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och dess

omvärld och då företräda museiväsendet, och

3. bistå annan museiverksamhet, särskilt på regional nivå.

4 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den till-
handahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar, och an-
dra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Myndighetens ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

SFS 2007:1176

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1176

Särskilda organ

6 § Vid myndigheten finns en tjänsteförslagsnämnd.

Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och ytterligare två

ledamöter, vilka utses för tre år.

För tjänsteförslagsnämnden tillämpas bestämmelserna om handläggning i

ärenden och beredning av anställningsärenden i 3 kap. 12 §, 4 kap. 19 §,
20 § första stycket, 21 §, 22 §, 26 § första, andra och tredje styckena och 27
§ högskoleförordningen (1993:100). Med högskola avses myndigheten, med
rektor överintendenten och med fakultetsnämnd eller motsvarande organ
tjänsteförslagsnämnden vid myndigheten.

Professorernas ansvar

7 § Varje professor ska

1. bedriva forskning inom det eller de ämnesområden som tjänsten omfat-

tar,

2. undervisa och handleda studerande samt förrätta examination i den om-

fattning och i den ordning som myndigheten bestämmer efter samråd med
berörda universitet och högskolor, och

3. i övrigt svara för den verksamhet som myndigheten bestämmer.

Anställningar och uppdrag

8 § �verintendenten är myndighetschef.

9 § Ledamöterna i tjänsteförslagsnämnden utses av myndigheten.

10 § Professorer anställs av myndigheten efter förslag av tjänsteförslags-
nämnden vid myndigheten. Myndigheten ska informera om lediga sådana
anställningar enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373).

11 § I fråga om behörighet och bedömningsgrunder vid anställning av pro-
fessor gäller bestämmelserna i 4 kap. 5 §, 15 § första och andra styckena,
samt 16 och 17 §§ högskoleförordningen (1993:100). Med högskola avses
myndigheten och med fakultetsnämnd eller motsvarande organ tjänsteför-
slagsnämnden vid myndigheten.

12 § Behörig till anställning som forskare är den som har avlagt doktors-
examen i ett ämne som tillhör myndighetens verksamhetsområde eller som
har motsvarande kunskaper.

I fråga om bedömningsgrunder vid anställning av forskare gäller bestäm-

melserna i 4 kap. 15 § första och andra styckena högskoleförordningen
(1993:100). Med högskola avses myndigheten.

13 § För anställning som forskarassistent vid myndigheten ska bestämmel-
serna om behörighet och tidsbegränsning av anställning i 4 kap. 10 § och
30 § 7 högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Med högskola avses
myndigheten.

background image

3

SFS 2007:1176

För anställning som doktorand vid myndigheten ska bestämmelserna om

arbetsuppgifter, behörighet och tidsbegränsning av anställning i 5 kap. 2, 3
och 7 §§ högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Med högskola avses
myndigheten.

14 § Frågor som rör professorer och som avses i 34 § lagen (1994:260) om
offentlig anställning prövas av Statens ansvarsnämnd.

Personalansvarsnämnd

15 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

16 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

17 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 2, får den ta ut
avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifter-
nas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgifts-
förordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla ut-

ställningar.

18 § För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut avgifter mot-
svarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndighe-
ten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

19 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2005:736) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet upphör att gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007