SFS 2007:1177 Förordning med instruktion för Moderna museet

071177.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Moderna museet;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Moderna museets uppgift är att samla, bevara, visa och förmedla 1900-
och 2000-talskonsten i alla dess former.

2 § Myndigheten ska inom sitt område

1. levandegöra konsten och dess samband med både samhällets utveck-

ling och äldre konstformer,

2. verka för konstnärlig och kulturell förnyelse,
3. främja konstvetenskapen och förståelsen och intresset för vår tids

konst,

4. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika

myndighetens samling,

5. göra samlingen tillgänglig för allmänheten, ordna utställningar och be-

driva pedagogisk verksamhet samt bedriva utlånings- och depositionsverk-
samhet, och

6. vetenskapligt bearbeta övriga samlingar av konst som tillhör eller un-

derstöds av staten.

3 § Myndigheten ska främja internationella kontakter genom att i utlandet
anordna utställningar av nutida svensk konst och svara för det svenska delta-
gandet vid internationella konstbiennaler.

4 § Myndighetens ansvars- och samlingsområde omfattar i första hand må-
leri, skulptur, grafik, teckning och andra konstformer, företrädesvis från ti-
den efter år 1900, samt fotografiska bilder.

5 § Myndigheten ska som ansvarsmuseum särskilt

1. verka för en lämplig samordning av museiväsendet inom området och

driva utlånings- och depositionsverksamhet,

2. bistå annan museiverksamhet, särskilt på regional nivå, och
3. utveckla kontakterna mellan myndigheten och omvärlden.

SFS 2007:1177

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1177

6 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1�3 och 5 §§ får den
tillhandahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och
andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Samverkan

7 § Myndigheten ska samarbeta med Arkitekturmuseet och Nationalmu-
seum om gemensamma funktioner.

Ledning

8 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

9 § �verintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

10 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 § Myndigheten

ska

tillämpa

personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Avgifter

12 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 5, får den ta ut
avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgiften
bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen
(1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla ut-

ställningar.

13 § För verksamhet som anges i 6 § ska myndigheten ta ut avgifter mot-
svarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndighe-
ten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

14 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1999:563) med instruktion för Moderna museet upphör att gälla.

background image

3

SFS 2007:1177

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007