SFS 2007:1178 Förordning med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

071178.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens försvarshistoriska
museer;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens försvarshistoriska museer har till uppgift att främja kunskapen
om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsut-
vecklingen.

I myndigheten ingår Armémuseum och Flygvapenmuseum samt Försva-

rets traditionsnämnd.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika

de samlingar som har anförtrotts myndigheten,

2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva

och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,

3. förteckna och vetenskapligt bearbeta samlingar av militär eller kultur-

historisk art inom myndigheter som bedriver militär verksamhet, ha tillsyn
över sådana samlingar samt stödja andra samlingar av militär art i Sverige,
och

4. främja studier och forskning i ämnen som tillhör verksamhetsområdet.

3 § Myndigheten ska även handlägga frågor som rör traditioner, traditions-
vård och liknande ärenden på det militära området.

4 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den till-
handahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och an-
dra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Fördelning av vissa uppgifter

5 § Armémuseum ska fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör
lantförsvaret och statens trofésamling.

6 § Flygvapenmuseum ska fullgöra de uppgifter inom myndigheten som
rör flygstridskrafterna.

SFS 2007:1178

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1178

Samverkan

7 § I fråga om sjöförsvaret ska myndigheten i lämplig omfattning samråda
med Statens maritima museer.

Ledning

8 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

9 § Försvarets traditionsnämnd ska fullgöra de uppgifter inom myndighe-
ten som rör militära traditioner.

I Försvarets traditionsnämnd ingår två ledamöter som utses av myndighe-

ten, tre ledamöter som utses av Försvarsmakten, en ledamot som utses av
Statens maritima museer samt statsheraldikern vid Riksarkivet.

�verintendenten är ordförande i nämnden.

Anställningar och uppdrag

10 § �verintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

11 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

13 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 2, får den ta ut
avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifter-
nas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgifts-
förordningen (1992:191).

Myndigheten får ta betalt för depositioner av föremål ur samlingarna en-

ligt grunder som myndigheten föreskriver.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla ut-

ställningar.

14 § För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut avgifter mot-
svarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndighe-
ten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

background image

3

SFS 2007:1178

Undantag från myndighetsförordningen

15 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1992:514) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer upphör att
gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

2 SFS 2007:1169�1213

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007