SFS 2007:1179 Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven

071179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Riksarkivet och landsarkiven har det särskilda ansvar för den statliga
arkivverksamheten och för arkivvården i landet som framgår av arkivlagen
(1990:782), arkivförordningen (1991:446) och denna förordning.

Riksarkivet

2 § Riksarkivet är chefsmyndighet för landsarkiven och beslutar efter sam-
råd med landsarkiven om landsarkivens arbetsordningar och verksamhets-
planer.

Riksarkivet är arkivmyndighet för
1. myndigheter som har hela landet som verksamhetsområde,
2. kommittéer,
3. hovrätter och kammarrätter,
4. universitet och högskolor,
5. sådana organ som avses i 2 § arkivlagen (1990:782) och som har hela

landet som verksamhetsområde,

6. sådana enskilda organ som förvarar statliga arkiv med stöd av lagen

(1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än
myndigheter för förvaring, och

7. Svenska kyrkan när det gäller arkiv som förvaras med stöd av lagen

(1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan
eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

Uppgiften som arkivmyndighet för de myndigheter som lyder under För-

svarsdepartementet fullgörs inom Riksarkivet av Krigsarkivet.

Riksarkivet får bestämma att landsarkiv ska vara arkivmyndighet för

myndigheter som anges i andra stycket, med undantag för sådana som lyder
under Försvarsdepartementet, eller att Riksarkivet ska vara arkivmyndighet
för sådana myndigheter som anges i 11 § andra stycket.

3 § Riksarkivet har överinseende över den offentliga arkivverksamheten
och handlägger arkivuppgifter som inte någon annan myndighet ska hand-
lägga.

Riksarkivet ska särskilt

SFS 2007:1179

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1179

1. verka för att myndigheter och sådana andra organ som avses i 2 § andra

stycket 1�7 på ett ändamålsenligt sätt fullgör sina skyldigheter enligt arkiv-
lagen (1990:782) att bevara, hålla ordnade och vårda sina arkiv så att arki-
ven tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av informa-
tion för rättskipning och förvaltning samt forskningens behov,

2. verka för utveckling av arkivverksamheten,
3. verka för ändamålsenlig gallring av handlingar,
4. ge kommunerna råd i arkivfrågor, och
5. verka för att internationella och interkulturella perspektiv beaktas och

utvecklas inom Riksarkivets verksamhetsområde.

4 § Riksarkivet får, utöver vad som följer av arkivlagen (1990:782) och
2 §, ta emot arkivhandlingar från riksdagen och dess verk, Regeringskans-
liet, statliga myndigheter som inte står under Riksarkivets tillsyn, samt från
kommunala myndigheter.

Riksarkivet ska beträffande handlingar som mottagits för förvaring
1. hålla dem tillgängliga,
2. tillhandahålla och levandegöra arkivinformation för forskningsändamål

och annat utnyttjande, och

3. verka för att arkiven och samlingarna ska bli fullständiga.
Krigsarkivet får ta emot kartor och tryck av betydelse för forskning inom

dess område.

5 § Riksarkivet får ge råd till enskilda i arkivfrågor.

6 § Riksarkivet får inspektera landsarkiven samt även Stockholms stadsar-
kiv och Värmlandsarkiv när det gäller deras uppgift som landsarkiv.

Riksarkivet får inspektera att de myndigheter och organ som landsarkiven

är arkivmyndigheter för fullgör sina skyldigheter när det gäller arkivbildning
och arkivvård. Motsvarande gäller i fråga om de myndigheter och organ som
Stockholms stadsarkiv eller Värmlandsarkiv är arkivmyndighet för.

7 § Riksarkivet har hand om statens heraldiska verksamhet och ska särskilt
se till att vapen eller heraldiska emblem som syftar på staten eller statsmyn-
digheterna utförs i enlighet med heraldiska normer. Riksarkivet ska också
verka för att bestämmelser om Sveriges flagga iakttas.

På uppdrag av kommunerna får Riksarkivet upprätta förslag till kommu-

nala vapen och genomföra heraldiska utredningar om sådana vapen. Riksar-
kivet får också göra andra utredningar och vidta andra åtgärder på det heral-
diska området.

8 § Riksarkivet ska ge ut Svenskt diplomatarium.

9 § Riksarkivet ska för myndigheter och andra som förvaltar kulturarv till-
handahålla vissa museitjänster, såsom förvaring och förebyggande föremåls-
vård.

10 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 2�9 §§ får myndig-
heten åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt
myndigheter och enskilda.

background image

3

SFS 2007:1179

Landsarkiven

11 § Landsarkiven är under Riksarkivet arkivmyndigheter.

Varje landsarkiv är arkivmyndighet för
1. statliga myndigheter inom dess distrikt, med undantag för sådana som

lyder under Försvarsdepartementet,

2. sådana organ som avses i 2 § arkivlagen (1990:782) inom dess distrikt,

och

3. Svenska kyrkans organisatoriska delar inom landsarkivets distrikt när

det gäller arkiv som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överläm-
nande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess orga-
nisatoriska delar för förvaring, m.m.

Om flera landsarkiv kan komma i fråga för en myndighet eller ett organ

enligt 2 § arkivlagen och arkivtillhörigheten inte är bestämd på annat sätt,
beslutar Riksarkivet vilket landsarkiv som ska vara arkivmyndighet.

Av 2 § fjärde stycket framgår att Riksarkivet i vissa fall kan bestämma om

en annan fördelning mellan Riksarkivet och landsarkiven i fråga om uppgif-
ten att vara arkivmyndighet.

12 § Landsarkiven ska följa den offentliga arkivverksamheten inom sitt di-
strikt och vidta eller hos Riksarkivet föreslå de åtgärder som behövs.

Varje landsarkiv ska särskilt
1. verka för att myndigheter och sådana andra organ som avses i 11 § an-

dra stycket 1�3 på ett ändamålsenligt sätt fullgör sina skyldigheter enligt ar-
kivlagen (1990:782) att bevara, hålla ordnade och vårda sina arkiv så att ar-
kiven tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av infor-
mation för rättskipningen och förvaltning samt forskningens behov,

2. verka för utveckling av arkivverksamheten,
3. verka för ändamålsenlig gallring av handlingar,
4. ge kommunala myndigheter råd i arkivfrågor, och
5. verka för att internationella och interkulturella perspektiv beaktas och

utvecklas inom landsarkivets verksamhetsområde.

13 § Landsarkiven får, utöver vad som följer av arkivlagen (1990:782) och
11 §, ta emot arkivhandlingar från statliga myndigheter som inte står under
dess tillsyn, samt från kommunala myndigheter.

Landsarkiven ska beträffande handlingar som mottagits för förvaring
1. hålla dem tillgängliga,
2. tillhandahålla och levandegöra arkivinformation för forskningsändamål

och annat utnyttjande, och

3. verka för att arkiven och samlingarna ska bli fullständiga.

14 § Landsarkiven får ge enskilda råd i arkivfrågor.

15 § Utöver de uppgifter som landsarkiven har enligt 11�14 §§ får myn-
digheterna åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag
åt myndigheter och enskilda.

background image

4

SFS 2007:1179

Samverkan

16 § Riksarkivet ska främja internationellt samarbete inom arkivområdet
och samverka med utländska institutioner och internationella organisationer.

Ledning

17 § Riksarkivet leds av en myndighetschef.

Vart och ett av landsarkiven leds av en myndighetschef.

18 § Vid Riksarkivet ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem
ledamöter.

Organisation

19 § Vid Riksarkivet finns Krigsarkivet, en enhet för svensk arkivinforma-
tion och en enhet för museitjänster samt i övrigt det antal enheter som myn-
dighetens ledning bestämmer.

20 § Landsarkiv finns i Uppsala, Vadstena, Visby, Lund, Göteborg, Här-
nösand och �stersund.

Landsarkivets uppgifter fullgörs i Stockholms län av Stockholms stadsar-

kiv och i Värmlands län av Värmlandsarkiv.

21 § Landsarkiven har, med den begränsning som följer av Riksarkivets
uppgifter, följande distrikt:

Landsarkivet i Uppsala: Uppsala, Södermanlands, �rebro, Västmanlands

och Dalarnas län,

Landsarkivet i Vadstena: �stergötlands, Jönköpings, Kronobergs och

Kalmar län,

Landsarkivet i Visby: Gotlands län,
Landsarkivet i Lund: Blekinge, Skåne och Hallands län,
Landsarkivet i Göteborg: Västra Götalands län,
Landsarkivet i Härnösand: Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens

och Norrbottens län, och

Landsarkivet i �stersund: Jämtlands län.

Särskilda organ

22 § Hos Riksarkivet finns

1. en nämnd för heraldisk verksamhet (Heraldiska nämnden), och
2. en nämnd för enskilda arkiv.

23 § Heraldiska nämnden ska lämna yttrande till Riksarkivet i ärenden om
antagande av kommunala vapen, i ärenden som avses i 3 § fjärde stycket la-
gen (1982:268) om Sveriges riksvapen samt i de andra heraldiska frågor och
frågor om Sveriges flagga som riksarkivarien bestämmer.

Nämnden består av riksarkivarien, som är nämndens ordförande, och tre

andra ledamöter.

background image

5

SFS 2007:1179

24 § Nämnden för enskilda arkiv avgör ärenden om statsbidrag till en-
skilda arkiv. Nämnden är rådgivande organ i frågor som rör enskilda arkiv.

Nämnden består av riksarkivarien, som är nämndens ordförande, och sex

andra ledamöter.

25 § Nämnden för enskilda arkiv ansvarar för sina beslut.

Nämnden ansvarar för sin verksamhet inför Riksarkivets ledning.

26 § Riksarkivets ledning ansvarar inför regeringen för att nämnden för
enskilda arkiv tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt
för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den re-
dovisas på ett tillförlitligt sätt.

�rendenas handläggning

27 § När ärenden av större vikt handläggs i Riksarkivets nämnder, ska om
möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

28 § Nämnden för enskilda arkiv är beslutför när ordföranden och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Nämnden får besluta att överlämna till ordföranden eller någon annan an-

ställd att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av
nämnden.

29 § Riksarkivet företräder staten vid domstol inom Riksarkivets och
landsarkivens verksamhetsområden.

Anställningar och uppdrag

30 § Riksarkivarien är myndighetschef vid Riksarkivet.

Landsarkivarierna är myndighetschefer vid landsarkiven.

31 § Landsarkivarierna anställs genom beslut av regeringen efter anmälan
av riksarkivarien.

Riksarkivet anställer övrig personal.

32 § Andra ledamöter i Heraldiska nämnden än ordföranden utses särskilt,
en av Riksantikvarieämbetet och två av regeringen, för en bestämd tid. För
var och en av de särskilda ledamöterna finns en suppleant som utses på
samma sätt.

Nämnden utser inom sig vice ordförande.

33 § Andra ledamöter i nämnden för enskilda arkiv än ordföranden utses
särskilt av regeringen för en bestämd tid. Nämnden utser inom sig vice ord-
förande.

Personalansvarsnämnd

34 § Vid Riksarkivet ska det finnas en personalansvarsnämnd för Riksar-
kivet och landsarkiven.

background image

6

SFS 2007:1179

Tillämpligheten av vissa förordningar

35 § Riksarkivet

ska

tillämpa

personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Avgifter

36 § Riksarkivet ska ta ut avgifter för de uppdrag som utförs inom det he-
raldiska området och för sådana museitjänster som avses i 9 §.

37 § Riksarkivet och landsarkiven får ta ut avgifter för

1. material och tjänster, när arkivet hjälper myndigheter eller sådana or-

gan som avses i 2 § arkivlagen (1990:782) med fullgörandet av deras skyl-
digheter i fråga om arkiven, och

2. uppdragsverksamhet enligt 10 och 15 §§.

38 § Riksarkivet och landsarkiven får ta ut avgifter för

1. sådan rådgivning till kommuner och enskilda som avses i 3 § andra

stycket 4, 5 §, 12 § andra stycket 4 samt 14 §,

2. att ta emot, bevara och vårda enskilda arkiv,
3. material och tjänster som erbjuds enskilda enligt 4 § andra stycket 2

och 13 § andra stycket 2,

4. bevis som innefattar meddelande eller utdrag ur kyrkobok som förvaras

i landsarkiv och andra bevis som utfärdas av Riksarkivet eller landsarkiv,
och

5. tillhandahållande av publikationer, föreskrifter och allmänna råd.
Bestämmelser om kostnadsfria exemplar av myndighetens författnings-

samlingar finns i 13 § författningssamlingsförordningen (1976:725).

39 § Avgifter för sådan verksamhet som avses i 36 och 37 §§ ska motsvara
full kostnadstäckning för verksamheten.

Avgifter för sådan verksamhet som avses i 38 § ska tas ut inom ramen för

full kostnadstäckning.

Avgifternas storlek bestäms av Riksarkivet.
Riksarkivet får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

40 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på landsarkiven:

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt arbete, och
29 § om ärendeförteckning.

�verklagande

41 § Beslut av ett landsarkiv överklagas hos Riksarkivet om inte något an-
nat är föreskrivet.

background image

7

SFS 2007:1179

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1995:679) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven upphör att
gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007