SFS 2007:1180 Förordning med instruktion för Statens historiska museer

071180.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens historiska museer;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens historiska museer har till uppgift att bevara och förmedla kul-
turarvet samt ge perspektiv på samhällsutvecklingen och samtiden.

Myndigheten ska verka för ett ökat intresse för och en ökad kunskap om

äldre tiders historia och kultur i Sverige, den svenska penning- och finans-
historien samt medaljkonsten.

I myndigheten ingår Statens historiska museum och Kungl. myntkabinet-

tet � Sveriges ekonomiska museum.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika

de samlingar som har anförtrotts myndigheten,

2. förvalta och vårda de fornfynd som Riksantikvarieämbetet beslutar att

tillföra myndigheten,

3. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva

och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet, och

4. lämna information, råd och annan hjälp till regionala och lokala museer

inom sitt ansvarsområde.

3 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den till-
handahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och an-
dra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Fördelning av vissa uppgifter

4 § Statens historiska museums verksamhetsområde är Sveriges historia,
byggd på det arkeologiska materialet, samt svensk kyrklig konsthistoria.

Samlingsområdet för Statens historiska museum omfattar föremål som

har ett samband med museets verksamhetsområde.

5 § Statens historiska museum är inom sitt verksamhetsområde ansvars-
museum för arkeologi och kyrklig konsthistoria.

Statens historiska museum ska som ansvarsmuseum särskilt

SFS 2007:1180

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1180

1. verka för lämplig samordning av museiväsendet, framför allt mellan

museer på central och regional nivå,

2. bistå annan museiverksamhet, särskilt på regional nivå, och
3. verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och om-

världen.

6 § Kungl. myntkabinettets � Sveriges ekonomiska museums verksam-
hetsområde är svensk penning- och finanshistoria samt medaljkonst.

Samlingsområdet för Kungl. myntkabinettet � Sveriges ekonomiska mu-

seum omfattar mynt och andra betalningsmedel samt medaljer och andra fö-
remål med numismatisk eller finanshistorisk anknytning.

Ledning

7 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

8 § �verintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

11 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 3 och 4, får den
ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgif-
ternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § av-
giftsförordningen (1991:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla ut-

ställningar.

12 § För verksamhet som anges i 3 § ska myndigheten ta ut avgifter mot-
svarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndighe-
ten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

13 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

background image

3

SFS 2007:1180

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1997:1172) med instruktion för Statens historiska museer upphör att gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007