SFS 2007:1181 Förordning med instruktion för Institutet för språk och folkminnen

071181.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Institutet för språk och
folkminnen;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Institutet för språk och folkminnen har till uppgift att bedriva språk-
vård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om
språk, dialekter, folkminnen, namn och språkligt burna kulturarv i Sverige.

Myndigheten ska bedriva forskning samt delta i internationellt samarbete

inom sitt verksamhetsområde.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och sprida material om det

svenska språket, de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, romani
chib och jiddisch, det svenska teckenspråket samt dialekter, folkminnen,
folkmusik och namn i Sverige,

2. samla kunskap om och följa användningen av samtliga språk i Sverige,
3. ge råd och upplysningar i språkfrågor,
4. yttra sig i ärenden om fastställande av ortnamn och granska förslag till

namn på allmänna kartor,

5. yttra sig i frågor om personnamn,
6. yttra sig i ärenden av språkpolitisk betydelse,
7. verka för att den offentliga förvaltningen använder svenska som huvud-

språk och använder de nationella minoritetsspråken enligt gällande lagar och
förordningar,

8. verka för att den offentliga förvaltningen använder ett vårdat, enkelt

och begripligt språk,

9. följa och utvärdera klarspråksarbetet inom den offentliga förvaltningen,
10. främja språkteknologisk och terminologisk utveckling, och
11. verka för att den nordiska språkgemenskapen stärks.

3 § Myndigheten ska senast den 15 februari varje år lämna en rapport till
Regeringskansliet om klarspråksarbetet under det gångna året.

SFS 2007:1181

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1181

4 § Utöver de uppgifter myndigheten har enligt 1�3 §§ får den tillhanda-
hålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra
tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

6 § Inom myndigheten ska det finnas en rådgivande nämnd för klarspråks-
frågor.

Nämnden ska bestå av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

8 § Fyra ledamöter i nämnden för klarspråksfrågor utses av regeringen.
�vriga ledamöter utses av myndigheten.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

11 § Myndigheten får ta ut avgifter för de publikationer som framställs
samt för sådan undervisning och sådana särskilda visningar som myndighe-
ten ordnar. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten inom ramen för full
kostnadstäckning, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen
(1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Myndigheten får inte ta betalt för den rådgivning som är ett led i den

språkvårdande verksamheten.

12 § För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut avgifter mot-
svarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndighe-
ten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

background image

3

SFS 2007:1181

Undantag från myndighetsförordningen

13 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2006:888) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen upphör
att gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007