SFS 2007:1182 Förordning med instruktion för Statens biografbyrå

071182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens biografbyrå;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens biografbyrå prövar enligt lagen (1990:886) om granskning och
kontroll av filmer och videogram om framställningen i en film eller ett vide-
ogram ska godkännas för visning vid allmän sammankomst eller offentlig
tillställning.

Myndigheten ska också utöva tillsyn över lagens efterlevnad och över ef-

terlevnaden av 16 kap. 10 b och 10 c §§ brottsbalken, när det gäller rörliga
bilder i filmer och videogram. Myndigheten ska föra register över video-
gramdistributörer enligt 15 § lagen om granskning och kontroll av filmer
och videogram.

Myndigheten ska också pröva frågor om medgivande till åtal och lämna

yttrande enligt 16 kap. 19 § brottsbalken.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

3 § Vid myndigheten ska det finnas filmcensorer och ersättare för dem till
det antal som regeringen bestämmer.

4 § För tillsynsverksamheten enligt 1 § andra stycket får det finnas en eller
flera kontrollörer i varje län.

Granskningsärendenas handläggning

5 § Frågan om framställningen i en film eller ett videogram ska godkännas
för visning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning (gransk-
ningsärende) ska prövas av en eller flera censorer enligt vad som anges i 6 §.

6 § Granskningsärenden prövas av en av censorerna.

SFS 2007:1182

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1182

Om censorn anser att en framställning helt eller delvis bör förbjudas, ska

ytterligare en censor delta i prövningen. Kan censorerna inte enas om beslu-
tet, ska även en tredje censor pröva framställningen.

Om en framställning önskas tillåten även för barn under femton år, ska

frågan om godkännande alltid prövas av två censorer. Minst en av dem ska
ha kvalificerad utbildning och erfarenhet i barnpsykologi, sociologi, pedago-
gik, barnpsykiatri eller något annat ämne som är av värde vid prövningen.
Kan censorerna inte enas om beslutet ska även en tredje censor pröva fram-
ställningen.

När ett ärende prövas av tre censorer, gäller som myndighetens beslut den

mening som majoriteten enar sig om eller, vid tre olika meningar, den me-
ning som den i tjänsten äldste censorn har.

7 § I granskningsärenden får myndigheten hämta in yttranden från någon
som har särskild sakkunskap.

8 § Utan direktörens medverkan får det i ett granskningsärende inte fattas
ett beslut som innebär att myndighetens praxis ändras.

Anställningar och uppdrag

9 § Direktören är myndighetschef. Direktören är även filmcensor.

10 § Andra censorer än direktören och ersättare för dessa anställs, efter
förslag från myndigheten, genom beslut av regeringen för en bestämd tid av
högst tre år. En sådan anställning som censor eller ersättare kan förlängas en
gång med ytterligare högst tre år.

11 § Innan myndigheten utser någon att som kontrollör utöva tillsyn, ska
länsstyrelsen i det län kontrollören huvudsakligen avses vara verksam lämna
förslag på lämplig person.

Avgifter

12 § Myndigheten ska enligt vad som anges i 9 § lagen (1990:886) om
granskning och kontroll av filmer och videogram ta ut avgifter för gransk-
ning som görs enligt lagen.

Vid annan granskning får myndigheten ta ut avgift med ett skäligt belopp,

dock högst med det belopp som skulle ha tagits ut, om 9 § första stycket 1
och 2 i lagen tillämpats.

Undantag från myndighetsförordningen

13 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1990:994) med instruktion för Statens biografbyrå upphör att gälla.

background image

3

SFS 2007:1182

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007