SFS 2007:1183 Förordning med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV

071183.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Granskningsnämnden för
radio och TV;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Granskningsnämnden för radio och TV har till uppgift att utöva tillsyn
över efterlevnaden av regler för sändningarnas innehåll i fråga om ljudradio-
och TV-sändningar till allmänheten. I granskningen ingår kontroll av att den
som på grund av tillstånd enligt 2 kap. 2 § första, tredje, fjärde och femte
styckena radio- och TV-lagen (1996:844) har rätt att sända ljudradio- och
TV-program, utövar denna rätt i enlighet med det tillstånd för programverk-
samheten som gäller. Myndigheten ska också följa innehållet i utländska
ljudradio- och TV-sändningar som riktas till den svenska allmänheten.

2 § I radio- och TV-lagen (1996:844) finns bestämmelser om de uppgifter
myndigheten har i fråga om efterhandsgranskning av program.

3 § Myndigheten ska se till att information om beslut av större vikt eller
principiell betydelse sprids till allmänheten.

Ledning

4 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

5 § Vid myndigheten finns det en nämnd.

I 9 kap. 3 § första stycket radio- och TV-lagen (1996:844) finns bestäm-

melser om nämndens sammansättning.

Granskningsärendenas handläggning

6 § Med granskningsärende avses i denna förordning ett ärende i vilket
nämnden prövar om den som ansvarar för sändningen har fullgjort sina skyl-
digheter enligt radio- och TV-lagen (1996:844) eller enligt det tillstånd som

SFS 2007:1183

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1183

beslutats med stöd av 2 kap. 2 § första, tredje, fjärde eller femte stycket
samma lag.

7 § Nämnden granskar program efter anmälan eller på eget initiativ.

8 § Om en anmälan har kommit in till nämnden senare än sex månader ef-
ter det att programmet sändes, ska den inte granska programmet om det inte
finns särskilda skäl.

Nämnden får inte pröva en tillståndshavares ställningstagande med anled-

ning av en begäran om genmäle, om den som har begärt genmäle motsätter
sig att saken prövas.

Nämnden får pröva frågor om intrång i en enskilds privatliv endast om

den enskilde skriftligen medger det.

9 § Granskningsärenden avgörs vid sammanträde med nämnden. Under de
förutsättningar som anges i 9 kap. 3 § andra stycket radio- och TV-lagen
(1996:844) får ärenden dock avgöras av ordföranden eller en vice ordfö-
rande. Sådana ärenden får också avgöras av direktören. Direktören får dock
inte fatta beslut som innebär att den sändande brustit vid tillämpningen av
radio- och TV-lagen eller de villkor som gäller för sändningarna. �renden
som får avgöras av direktören får, i den utsträckning som direktören beslutar
i varje enskilt fall, även avgöras av dennes ställföreträdare.

Andra förelägganden än sådana som innebär skyldighet att lämna nämn-

den en sådan inspelning som avses i 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med före-
skrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områ-
den beslutas alltid vid sammanträde med nämnden. Nämnden beslutar även
om yttranden enligt 12 kap. 2 § andra stycket radio- och TV-lagen.

10 § Direktören får besluta om granskning av program eller grupper av
program samt begära in yttranden i granskningsärenden.

Beslutförhet

11 § Bestämmelser om nämndens beslutförhet finns i 9 kap. 3 § andra
stycket radio- och TV-lagen (1996:844).

�rendenas handläggning

12 § Den som hos en tillståndshavare har begärt genmäle ska ges tillfälle
att yttra sig i en sådan fråga som avses i 8 § andra stycket, om inte detta
framstår som obehövligt.

13 § Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett
enskilt fall besluta att granskningsärenden och andra ärenden som prövas av
direktören inte behöver föredras.

14 § Besluten i granskningsärenden ska sändas till den som ansvarar för
sändningen och den som har gjort anmälan.

background image

3

SFS 2007:1183

Anställningar och uppdrag

15 § Direktören är myndighetschef. Direktören ska vara jurist och ha do-
marerfarenhet.

16 § Ledamöter i nämnden och ersättare för dessa utses av regeringen för
en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande för en bestämd tid.

Undantag från myndighetsförordningen

17 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV upp-
hör att gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007