SFS 2007:1184 Förordning med instruktion för Riksantikvarieämbetet

071184.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Riksantikvarieämbetet;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen förskriver följande.

Uppgifter

1 § Riksantikvarieämbetet ansvarar för frågor om kulturmiljön och kultur-
arvet.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. verka för att kulturvärdena i bebyggelsen och i landskapet tas till vara

samt bevaka kulturmiljöintresset vid samhällsplanering och byggande,

2. verka för ett försvarat och bevarat kulturarv samt ett hållbart samhälle

med goda livsmiljöer,

3. leda och samordna arbetet med att bygga upp kunskapen om kulturmil-

jöer, kulturminnen och kulturföremål,

4. vårda och visa de kulturmiljöer som står under myndighetens förvalt-

ning,

5. utföra vårdinsatser och konservering av kulturminnen och kulturföre-

mål,

6. utföra arkeologiska undersökningar,
7. besluta om förvaltning av fornfynd,
8. följa det regionala kulturmiljöarbetet samt stödja länsstyrelserna och de

regionala museerna, och

9. medverka i det internationella arbetet med kulturmiljön, kulturminnen

och kulturföremål.

3 § Myndigheten ska även

1. bedriva informations- och rådgivningsverksamhet samt främja utbild-

ning om kulturmiljön, kulturminnen, kulturföremål och om vård av dessa,

2. verka för att resultat från forsknings- och utvecklingsverksamhet ut-

nyttjas inom kulturvården,

3. verka för att kulturhistorisk värdering och urval utvecklas samt att kul-

turmiljöer, kulturminnen och kulturföremål av särskild betydelse skyddas
och vårdas,

4. verka för att det finns ändamålsenliga system och metoder för arbetet

med kulturmiljön och kulturarvet,

5. följa upp och utvärdera kulturmiljöområdets styrmedel och arbetssätt,
6. förvalta nationella databaser för kulturhistorisk information, och

SFS 2007:1184

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1184

7. verka för att internationella och interkulturella perspektiv beaktas och

utvecklas inom myndighetens verksamhetsområde.

4 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1�3 §§ får den tillhan-
dahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra
tjänster inom sitt verksamhetsområde.

5 § Myndigheten har ett särskilt sektorsansvar för miljömålsfrågor med
anknytning till ämbetets verksamhetsområde. Myndigheten har även det
övergripande ansvaret för kulturmiljön inom samtliga miljökvalitetsmål.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljömålsarbete rapportera till det miljö-

målsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken
rapportering som behövs.

6 § Myndigheten har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor
med anknytning till ämbetets verksamhetsområde.

Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande

och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

7 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet
genom att i sina omvärldsanalyser, utvärderingar och den statistiska produk-
tionen belysa och analysera kvinnors och mäns villkor.

8 § Myndigheten ska ha ett specialbibliotek för forskning och utveckling
inom områdena kulturmiljö, arkeologi, medeltidens konsthistoria och nu-
mismatik.

Myndigheten förvaltar Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akade-

miens arkiv från tiden före den 1 juli 1975 och dess bibliotek.

Ledning

9 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem
ledamöter.

Anställningar och uppdrag

11 § Riksantikvarien är myndighetschef.

�verantikvarien är riksantikvariens ställföreträdare.

12 § �verantikvarien anställs genom beslut av regeringen.

Personalansvarsnämnd

13 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

background image

3

SFS 2007:1184

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

15 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 4 och 5 samt 3 §
1 och 6, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kost-
nadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall
som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

16 § För verksamhet som anges i 2 § 6 samt 4 § ska myndigheten ta ut av-
gifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av
myndigheten, utom i de fall som avses i 15

§ avgiftsförordningen

(1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1997:1171) med instruktion för Riksantikvarieämbetet upphör att gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007