SFS 2007:1185 Förordning med instruktion för Statens museer för världskultur

071185.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens museer för
världskultur;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och levandegöra
världens kulturer.

Myndigheten ska främja tvärvetenskaplig kunskapsbildning och publik

verksamhet i nya former utifrån etnografiska, arkeologiska, konstnärliga,
konstvetenskapliga samt andra samhälleliga och historiska perspektiv.

Myndigheten ska dokumentera och belysa olika kulturers yttringar och

villkor samt kulturmöten historiskt och i dagens samhälle.

2 § I myndigheten ingår Världskulturmuseet i Göteborg samt Etnografiska
museet, �stasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm.

Myndigheten har sitt säte i Göteborg.

3 § Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika

samlingarna,

2. hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten och i detta syfte bedriva

och stödja utställningsverksamhet och pedagogisk verksamhet i skilda for-
mer,

3. samarbeta med olika publikgrupper och skapa förutsättningar för en-

skild verksamhet i anslutning till myndighetens lokaler,

4. initiera och medverka i forskning som främjar kunskapsuppbyggnaden

och berikar samhällsdebatten inom myndighetens verksamhetsområde,

5. samverka med lokala, regionala och centrala museer för att nå största

möjliga geografiska spridning och förankring, och

6. använda ny teknik för att utveckla alla delar av verksamheten.

4 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 3 §§ får den till-
handahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och an-
dra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

SFS 2007:1185

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1185

Samverkan

5 § Myndigheten är ansvarsmuseum inom de delar av området kulturhisto-
ria som rör kulturer med ursprung utanför Sverige och som inte faller inom
ansvarsområdet för Statens historiska museer, Nationalmuseum med Prins
Eugens Waldemarsudde eller Nordiska museet.

6 § Myndigheten ska som ansvarsmuseum särskilt

1. verka för samordning av museiväsendet inom området,
2. bistå annan museiverksamhet, särskilt på lokal och regional nivå, och
3. verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och om-

världen.

Ledning

7 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

8 § �verintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

11 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 3 § 2�5, får den ta ut
avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgiften
bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen
(1992:191). Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla ut-

ställningar.

12 § För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut avgifter mot-
svarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndighe-
ten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

13 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

background image

3

SFS 2007:1185

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1998:1714) med instruktion för Statens museer för världskultur upphör att
gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

3 SFS 2007:1169�1213

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007