SFS 2007:1186 Förordning med instruktion för Statens kulturråd

071186.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens kulturråd;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens kulturråd har till uppgift att följa utvecklingen inom kulturom-
rådet och ge ett samlat underlag för den statliga kulturpolitiken samt bistå re-
geringen vid genomförandet av denna.

Myndigheten handlägger ärenden om statliga bidrag för kulturell verk-

samhet och om andra statliga åtgärder som rör teater, dans, musik, konst,
museer, utställningar, litteratur, folkbibliotek, folkbildning och folkrörelser i
den utsträckning det inte är en uppgift för någon annan myndighet. Myndig-
heten handlägger dock inte ärenden om utbildning eller om bidrag av stipen-
dietyp till enskilda yrkesutövare inom kulturområdet.

2 § Myndigheten har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor
med anknytning till myndighetens verksamhetsområde.

Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande

och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

3 § Myndigheten ska särskilt

1. verka för samordning av och effektivitet i de statliga åtgärderna och

därigenom främja utvecklingen av kulturverksamheten,

2. svara för uppföljning och utvärdering av de statliga insatserna,
3. samla och sprida information om kulturell verksamhet och om åtgärder

och initiativ på området,

4. verka för att internationella och interkulturella perspektiv ska beaktas

och utvecklas inom myndighetens verksamhetsområde, och

5. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den of-

ficiella statistiken.

4 § Myndigheten ska i anslutning till sitt budgetunderlag göra en samman-
fattande bedömning av utvecklingen inom de delar av kulturområdet som
avses i 1 §. Myndigheten ska även lämna förslag till åtgärder som föranleds
av bedömningen.

SFS 2007:1186

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1186

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

5 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet
genom att i sina omvärldsanalyser, utvärderingar och den statistiska produk-
tionen belysa och analysera kvinnors och mäns villkor.

6 § Utöver de uppgifter myndigheten har enligt 1�3 §§ får den åta sig att
utföra utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Samverkan

7 § Myndigheten ska samverka och samråda med statliga, kommunala och
landstingskommunala myndigheter samt med institutioner och andra organ.

8 § I fråga om statistik enligt 3 § 5 som rör kulturmiljövården ska myndig-
heten samråda med Riksantikvarieämbetet.

Ledning

9 § Myndigheten leds av en styrelse.

10 § Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

11 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

12 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

14 § För verksamhet som anges i 6 § ska myndigheten ta ut avgifter mot-
svarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndighe-
ten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:676) med instruktion för Statens kulturråd upphör att gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)