SFS 2007:1187 Förordning med instruktion för Riksutställningar

071187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Riksutställningar;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Riksutställningar har till uppgift att producera, förmedla och arrangera
turnerande utställningar i syfte att ge perspektiv på samtiden och samhällsut-
vecklingen.

2 § Myndigheten ska förmedla kunskaper och erfarenheter samt erbjuda
tekniska tjänster till andra som vill arbeta med utställningar.

3 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den till-
handahålla varor och åta sig att utföra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Ledning

4 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

5 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

6 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

7 § Myndigheten

ska

tillämpa

personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Avgifter

8 § För verksamhet som anges i 1 och 2 §§ får myndigheten ta ut avgifter
inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myn-
digheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

SFS 2007:1187

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1187

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

9 § För verksamhet som anges i 3 § ska myndigheten ta ut avgifter mot-
svarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndighe-
ten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

10 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1997:1170) med instruktion för Riksutställningar upphör att gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)