SFS 2007:1188 Förordning med instruktion för Statens konstråd

071188.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens konstråd;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens konstråd har till uppgift att verka för att konsten blir ett natur-
ligt och framträdande inslag i samhällsmiljön genom att myndigheten

1. beställer och förvärvar god samtidskonst till statens byggnader och an-

dra lokaler för statlig verksamhet,

2. medverkar till att konst tillförs även andra gemensamma miljöer än så-

dana som brukas av staten, och

3. sprider kunskap om konstens betydelse för en god samhällsmiljö.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. förteckna samlingar av konst och konsthantverk som tillhör eller under-

stöds av staten, och

2. ha tillsyn över sådana samlingar och över hur statliga organ vårdar

konstverk som tillhör staten och som är fast anbringade.

Uppgifterna enligt första stycket gäller under förutsättning att dessa sam-

lingar eller konstverk inte står under tillsyn eller vård av någon annan myn-
dighet eller inrättning som har betryggande sakkunskap i fråga om sådan
konst.

3 § Myndigheten får anordna tävlingar inför beställningar av konstnärligt
arbete.

Ledning

4 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

5 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem
ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 § Direktören är myndighetschef.

SFS 2007:1188

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1188

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Undantag från myndighetsförordningen

7 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:1597) med instruktion för Statens konstråd upphör att gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)