SFS 2007:1189 Förordning med instruktion för Taltidningsnämnden

071189.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Taltidningsnämnden;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Taltidningsnämnden har till uppgift att

1. handlägga ärenden om stöd enligt förordningen (1988:582) om statligt

stöd till radio- och kassettidningar,

2. svara för upphandling, fördelning och vidareutveckling av särskild

mottagarutrustning enligt samma förordning,

3. genom informationsinsatser söka intressera tidningsföretag att starta ut-

givning av radio- och kassettidningar, och

4. verka för att abonnenter på radio- och kassettidningar får utbildning

som underlättar för dem att tillgodogöra sig tidningarna och sköta den tek-
niska utrustning som behövs för mottagningen.

2 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 § ska den bedöma
och till regeringen årligen rapportera om utvecklingen av verksamheten med
utgivning av radio- och kassettidningar.

Ledning

3 § Myndigheten leds av en nämnd.

4 § Nämnden ska bestå av högst nio ledamöter. Ordföranden ska vara eller
ha varit ordinarie domare.

Organisation

5 § Presstödsnämnden utför myndighetens kansligöromål. Kanslichefen
vid Presstödsnämnden är även kanslichef vid Taltidningsnämnden.

Anställningar och uppdrag

6 § Nämnden utser inom sig en vice ordförande.

SFS 2007:1189

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1189

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:674) med instruktion för Taltidningsnämnden upphör att gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)