SFS 2007:1190 Förordning med instruktion för Radio- och TV-verket

071190.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Radio- och TV-verket;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Radio- och TV-verket har till uppgift att besluta i frågor om tillstånd,
avgifter och registrering som rör ljudradio- och TV-sändningar riktade till
allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan
särskilt angiven myndighet. Myndigheten ska följa utvecklingen inom
medieområdet.

Myndigheten har också till uppgift att besluta i frågor om utgivningsbevis

för verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. enligt radio- och TV-lagen (1996:844) pröva frågor om tillstånd att

sända närradio, fastställa sändningstider om tillståndshavarna inte kan enas
om fördelning av sändningstid eller om en tillståndshavare begär att verket
ska fastställa sändningsschemat i sin helhet, besluta om det samtidigt får
sändas mer än ett närradioprogram i en kommun samt besluta om större
sändningsområden än en kommun,

2. enligt radio- och TV-lagen pröva frågor om tillstånd att sända lokalra-

dio, om överlåtelse av sändningstillstånd samt bestämma sändningsområ-
den,

3. enligt radio- och TV-lagen pröva frågor om tillstånd att under en be-

gränsad tid sända TV-program eller ljudradioprogram,

4. enligt radio- och TV-lagen förordna lokala kabelsändarföretag och be-

sluta om undantag från nätinnehavares skyldigheter,

5. pröva frågor enligt lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisio-

nens och radions område,

6. enligt radio- och TV-lagen godkänna och registrera de beteckningar för

sändningar som används av den som sänder program samt föra register över
tillståndshavare, satellitprogramföretag och satellitentreprenörer,

7. pröva frågor om utgivningsbevis enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrund-

lagen samt föra register över verksamhet enligt samma paragraf,

8. enligt lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens

och yttrandefrihetsgrundlagens områden föra register över utgivare,

9. enligt radio- och TV-lagen pröva frågor om återkallelse av tillstånd,

SFS 2007:1190

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1190

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

10. meddela föreskrifter och utöva tillsyn enligt 2 och 3 §§ förordningen

(1998:32) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler,

11. enligt förordningen (1995:1020) om digitala ljudradiosändningar ut-

lysa tillstånd att sända digital radio och lämna förslag till regeringen om för-
delning av sändningstillstånden,

12. enligt förordningen (1997:894) om marksänd digital TV utlysa till-

stånd att sända digital TV och lämna förslag till regeringen om fördelning av
sändningstillstånden, och

13. enligt 10 kap. 6 a och 6 b §§ radio- och TV-lagen hantera frågor om

särskild avgift.

Samverkan

3 § Radio- och TV-verket ska samråda med Post- och telestyrelsen i frågor
om sändningsstandarder.

Ledning

4 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

5 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem
ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket upphör att gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)