SFS 2007:1191 Förordning med instruktion för Presstödsnämnden

071191.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Presstödsnämnden;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Presstödsnämnden har till uppgift att

1. pröva ansökningar om stöd enligt presstödsförordningen (1990:524)

och i övrigt tillämpa bestämmelserna i förordningen, och

2. tillhandahålla uppgifter om dagstidningars spridning enligt kungöran-

deförordningen (1977:827).

2 § Myndigheten ska särskilt i anslutning till uppgifterna enligt 1 § 1

1. följa och analysera den ekonomiska utvecklingen för olika tidnings-

grupper och övriga väsentliga förändringar inom dagspressen, och

2. till regeringen rapportera om utfallet av de presstödjande åtgärderna

och om förändringar i tidningsägandet.

Ledning

3 § Myndigheten leds av en nämnd.

4 § Nämnden ska bestå av högst tio ledamöter. En av ledamöterna ska vara
ordförande i nämnden och två ska vara vice ordförande. För varje ledamot
finns en personlig suppleant.

Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Organisation

5 § Vid nämnden finns ett kansli.

6 § Myndigheten utför kansligöromålen åt Taltidningsnämnden.

Anställningar och uppdrag

7 § Anställning som kanslichef beslutas av regeringen.

8 § Regeringen utser vice ordförandena och suppleanter i nämnden.

SFS 2007:1191

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1191

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § I frågor om anställningens upphörande gäller bestämmelserna i 3 § 1
anställningsförordningen (1994:373) kanslichefen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:673) med instruktion för Presstödsnämnden upphör att gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)