SFS 2007:1192 Förordning med instruktion för Nämnden för statligt stöd till trossamfund

071192.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Nämnden för statligt stöd till
trossamfund;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Nämnden för statligt stöd till trossamfund har till uppgift att pröva frå-
gor om statsbidrag enligt lagen (1999:932) om stöd till trossamfund och för-
ordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Nämnden ska föra en
fortlöpande dialog med bidragsberättigade trossamfund om förutsättning-
arna för stödet.

2 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 § ska den

1. handlägga frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssamordning,

och

2. ha kontakt med och samverka med andra myndigheter och organisatio-

ner i frågor som rör trossamfund.

Ledning

3 § Myndigheten leds av en nämnd.

4 § Nämnden ska bestå av högst nio ledamöter. För varje ledamot finns en
personlig ersättare.

Organisation

5 § Vid nämnden finns ett kansli som leds av en generalsekreterare.

Särskilda organ

6 § Vid nämnden finns ett råd för samråd mellan nämnden och trossam-
funden i frågor som rör nämndens arbete. Rådet har till uppgift att

1. nominera ledamöter och ersättare till nämnden inom ramen för de prin-

ciper som anges i 8 §,

2. behandla principiella frågor om bidrag och tillämpningsföreskrifter för

olika bidrag, och

SFS 2007:1192

Utkom från trycket
den 10 december 2007

background image

2

SFS 2007:1192

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

3. behandla övriga frågor inom nämndens verksamhetsområde som är av

gemensamt intresse för de bidragsberättigade trossamfunden.

7 § Rådet består av representanter för de trossamfund och de samverkans-
organ som anges i 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossam-
fund. Varje trossamfund har en representant i rådet. Samverkansorganen Is-
lamiska samarbetsrådet och Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska
råd har vardera två representanter i rådet. För varje representant ska det fin-
nas en ersättare.

Ordföranden i nämnden ska vara ordförande i rådet.

Anställningar och uppdrag

8 § Ledamöter och ersättare i nämnden utses av regeringen efter nomine-
ring av rådet bland företrädare för de trossamfund och de samverkansorgan
som anges i 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Av
de nio ledamöterna nomineras en efter förslag av vardera Islamiska samar-
betsrådet, Judiska Centralrådet, Ortodoxa och österländska kyrkors ekume-
niska råd, Pingst � fria församlingar i samverkan, Romersk-Katolska kyrkan
i Sverige och Svenska Missionskyrkan samt tre efter förslag av övriga tros-
samfund.

9 § Nämnden utser bland ledamöterna en vice ordförande för en bestämd
tid.

10 § Rådets ledamöter och deras ersättare utses av de trossamfund och de
samverkansorgan som ingår i rådet för en tid av två år.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1999:975) med instruktion för Samarbetsnämnden för statsbidrag till tros-
samfund upphör att gälla.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)